Simpozionul internațional de etnologie: Tradiții și procese etnice. Ediția a II-a: Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la115 ani de la naștere

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CENTRUL DE ETNOLOGIE

anunță organizarea

SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL DE ETNOLOGIE: TRADIȚII ȘI PROCESE ETNICE.

EDIȚIA a II-a: Petre Ștefănucă – sociolog, etnograf și folclorist român basarabean: la 115 ani de la naștere

30 martie 2021

Manifestarea științifică este organizată în cadrul Programului de Stat: Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale.

Simpozionul este înscris în Registrul național al manifestărilor științifice internaționale pentru anul 2021 din Republica Moldova.

Lucrările simpozionului vor avea loc la 30 martie 2021, cu participare directă și online, la Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1.

Lucrările Simpozionului se vor axa în mod prioritar pe subiecte, referitoare la evoluția tradițiilor și procese etnice, dar vor fi acceptate și comunicări, ce abordează diverse aspecte ale patrimonial tradițional.

Comunicările nu vor depăși 15 minute. Propunerile de participare vor fi trimise până la data de 10 martie 2021 la adresa: simpozionetnologie@gmail.com şi vor include: Numele și prenumele participantului, afilierea instituțională, titlul comunicării.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului, după recenzare, vor fi publicate într-un volum de studii științifice cu titlul simpozionului. Termenul de recepționare a articolelor pentru volumul cu materialele Simpozionului este 30 mai 2021. 

Normele de redactare a articolelor.

Vă mulțumim și așteptăm propunerile Dumneavoastră.

Comitetul de organizare

 Pentru informații: 022 270602

THE INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE

THE CENTRE OF ETHNOLOGY

announces the organization of

ETHNOLOGY SYMPOSIUM: ETHNIC TRADITIONS AND PROCESSES. SECOND EDITION.

MARCH 30, 2021

The scientific event is organized within the State Program: Evolution of ethnic traditions and processes in the Republic of Moldova: theoretical and applied support in promoting ethno-cultural values ​​and social cohesion.

The symposium included in the National Register of International Scientific Events for 2021 in the Republic of Moldova.

The works of the symposium will take place on March 30, 2021 with direct and online participation on the premises of the Institute of Cultural Heritage, 1, Ștefan cel Mare şi Sfânt boulevard, Chisinau.

The papers will address issues related to ethnological heritage in general with reference, in particular, to the evolution of ethnic traditions and processes.

The communications shall not exceed 15 minutes. The participation proposals will be sent until March 10, 2021 to the address: simpozionetnologie@gmail.com and will include: Surname and first name of the participant, institutional affiliation, title of the communication.

After review, the papers submitted for the symposium will be published in a volume of studies entitled as the symposium. The deadline for the submission of articles for the volume of the materials of the Symposium is May 30, 2021.

See the Rules of Writing Articles.

Thank you and we are looking forward to your proposals.

The organizing committee

 For information: 022 270602

 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЦЕНТР ЭТНОЛОГИИ

объявляет об организации

СИМПОЗИУМА ПО ЭТНОЛОГИИ:

ТРАДИЦИИ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Выпуск II: Петре Штефэнукэ – бессарабско-румынский социолог, этнограф и фольклорист: к 115 годовщине со дня рождения

30 марта 2021 г.

 

Научный форум организуется в рамках Государственной программы Эволюция традиций и этнических процессов в Республике Молдова: теоретико-прикладные основы продвижения этнокультурных ценностей и социальной сплоченности.

Симпозиум внесен в Национальный реестр международных научных форумов Республики Молдова 2021 г.

Работа симпозиума будет проходить 30 марта 2021 г., при прямом участии и онлайн в Институте культурного наследия, по адресу: Кишинев, б-р Штефана Великого и Святого, 1.

В докладах предполагается рассмотрение тематики, связанной с этнологическим наследием, в частности с эволюцией традиций и этнических процессов.

Продолжительность докладов не должна превышать 15 минут. Предложения относительно участия в симпозиуме принимаются до 10 марта 2021 г. по адресу: simpozionetnologie@gmail.com и должны включать: фамилию, имя участника, его институциональную принадлежность, название доклада.

Исследования, представленные в ходе симпозиума, после рецензирования будут опубликованы в одноименном сборнике. Срок приема статей в сборник материалов симпозиума – 30 мая 2021 г.

Правила оформления статей.

Благодарим и ждем Ваших предложений.

Организационный комитет

 Контактный телефон: 022 270602