Felicitări cu ocazia celei de-a XI-a ediție a Zilei Științei: Unele rezultate ale IPC

Stimați colegi, Vă felicităm cu ocazia Zilei Științei, Vă dorim multă sănătate și succese în cercetare ! 

Institutul Patrimoniului Cultural este o organizație de drept public din sfera științei și inovării, fondat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei științei și inovării” prin contopirea Institutului de Arheologie și Etnologie al AŞM, Institutului de Cercetări Interetnice al AŞM şi Institutului Studiul Artelor al AŞM. Numărul de identificare de stat: 1006600034042. Institutul a fost reacreditat în anul 2010 prin Hotărîrea nr.AC-03/1 din 27 mai 2010 (Certificatul de acreditare seria I nr.034).

Scopul Institutului este organizarea și efectuarea investigațiilor științifice fundamentale și cu caracter aplicativ în domeniul Patrimoniului etno-cultural, arheologic și artistic al R. Moldova, având misiunea fundamentală de a contribui la dezvoltarea durabilă a țării în baza rezultatelor activității de cercetare – dezvoltare, la promovarea și implementarea valorilor științifice și culturale obținute în plan național și internațional.

În cadrul Institutului activează Consiliul ştiinţific, care include 20 membri. Structura Institutului include:

– Centrul de cercetări științifice în domeniul Etnologiei (Centrul Etnologie), divizat în secţii: Secţia Etnolgie românească; Secţia Procese etnoculturale și relații interetnice;

– Centrul de cercetări științifice în domeniul Artelor (Centrul Studiul Artelor) divizat în secții: Secția Arte vizuale; Secția Arte audio-vizuale.

Centrul de Etnologie își trasează activitatea pe efectuarea investigaţiilor în domeniului etnologiei, prin prisma studierii multilaterale a culturii imateriale şi patrimoniului etnografic mobil al moldovenilor/românilor şi comunităţilor etnice conlocuitoare din Republica Moldova. În baza cercetărilor etnografice de teren şi analizei interdisciplinare a materialelor ştiinţifice cu caracter etnologic, au fost obţinute rezultate esenţiale noi privitor la studierea originii, evoluţiei istorice, tradiţiilor, culturii materiale şi imateriale ale etniei titulare (moldoveni/români) şi comunităţilor etnice conlocuitoare din Republica Moldova. Rezultatele cercetărilor etnologice contribuie la fundamentarea ştiinţifică a politicilor de stat în domeniul etnocultural, la fortificarea spiritului identitar naţional şi European a cetăţenilor Republicii Moldova.

Centrul Studiul Artelor are menirea de a realiza cercetări fundamentale în domeniul istoriei şi teoriei artelor naţionale, elaborând şi publicând lucrări ştiinţifice sub formă de monografii, studii de sinteză, articole ştiinţifice în artele plastice, muzicale, teatrale, cinematografie şi arhitectură şi de a difuza rezultatele prin publicaţii, consultanţă, sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Institutul Patrimoniului Cultural deține o experiență bogată în editarea revistelor științifice; toate fiind incluse în baza de date Scopus.

Anual Institutul editează câte două numere de revistă la fiecare specialitate:

  • Revista Arheologică. Serie nouă. ISSN 1857-016X. Categoria A
  • Revista de etnologie şi culturologie. ISSN 1857-2049. Categoria A
  • Arta (în două fascicole: Arta vizuală; Arta audio-vizuală). Categoria A.

În cadrul IPCau fost realizate mai mult de 30 de proiecte de cercetare (vezi Anexa 1. Tabel. nr. 1, 2, 3); respectiv: 17 proiecte instituţionale de cercetare pe profiluri (tab.1); 2 proiecte în cadrul programelor de stat; 9 proiecte internaţionale (tab.2); 3 proiecte pentru tineri cercetători; 1 proiect de transfer tehnologic și 5 contracte economice.

Pe lângă proiectele naţionale finanţate din bugetul de stat și internaționale IPC s-a implicat într-un şir de contracte economice (tab. 5).

 

REZULTATELE ȘTIINȚIFICE

Cercetările din cadrul proiectelor instituționale s-au soldat cu elaborarea și publicarea a 127 de monografii, 21 culegeri tematice, 37 de manuale, 9 ghiduri și dicționare, 21 articole cu factor de impact, 418 articole în străinătate, 874 de articole în culegeri în străinătate, 487 de articole în culegeri naționale, 97 de articole în reviste categoria A, 18 articole în reviste categoria B+, 291 articole în reviste categoria B, 150 articole în categoria C, 229 de articole în alte reviste naționale, 449 articole în volume naționale recenzate, 1574 materiale și rezumate ale conferințelor, editate atât în ţară, cât şi peste hotare.

Printre rezultatele ştiinţifice de valoare obţinute şi implementate de Centrul Studiul Artelor al IPC pot fi menţionate:

Monografiile Dimitrie Cantemir-muzicianul în contextul culturii universale (V. Ghilaş), Filonul bizantin în cultura muzicală naţională (V. Galaicu), Maria Cebotari stea rătăcitoare (A. Dănilă), Anatol Codru. Mitul personal (dr. D. Olărescu, coord.), Teatrul Naţional prin prisma creaţiei artistice a unor regizori şi actori (E. Coroliova), Hermeneutica filmului despre artă (D. Olărescu), Emil Loteanu: Splendoarea şi prăbuşirea visului romantic (A.-M. Plămădeală), Dialogul intercultural în muzica nouă din Republica Moldova. Iradieri ale Festivalului Zilele Muzicii Noi (V. Barbas), Artişti notorii ai scenei lirice naţionale. Soprana Anastasia Dicescu (V. Ghilaş, A. Dănilă), Discursul teatral – între text și contexte (Ghilaş A.), Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică (V.Tipa), Cetăţile bastionare din Moldova (M. Şlapac), Compoziţii tematice în sculptura moldovenească (anii 1940–2010) (A. Marian), Архитекторы Бессарабии (первая половина XIX века) (Ceastina A.), Mihail Grecu. 100 de ani de la naştere (L. Toma) ș.a.

Printre rezultatele ştiinţifice de valoare obţinute şi implementate de Centrul de Arheologie al IPC sunt:

Monografiile Piese de podoabă şi vestimentaţie din Moldova şi Ţara Românească în contextul relaţiilor cultural-istorice (secolele XIV-XVII) (S. Reabțeva), Дубоссарские курганы (В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов), Vestigii arheologice pe traseul Sărăteni-Soroca (V. Vornic, S. Bodean), studiul monografic Многослойная палеолитическая стоянка в гроте Старые Дуруиторы и место ее каменных индустрий в раннем и среднем палеолите Европы (Н.К. Анисюткин, Н.А. Кетрару, C.И. Коваленко), Monumente ale culturii band-liniare din Republica Moldova (O. Larina, V. Dergaciov), Скифский могильник III-II вв. до н.э. у с. Глиное (Н.П Тельнов, И.А. Четвериков, В.С. Синика) ș.a.

Printre rezultatele ştiinţifice de valoare obţinute şi implementate de Centrul de Etnologie al IPC pot fi menţionate: Cromatica tradiţională românească (Terminologia, modalităţile de dobândire şi funcţionalitate a coloranţilor naturali în spaţiul carpato-danubiano-pontic) (Z. Şofransky, V. Şofransky), Cunoştinţe şi practici de medicină populară din Basarabia. Aspecte istorico-etnografice. (N. Grădinaru), Календарная обрядность болгар Республики Молдова (А. Ковалов), Peisajul cultural rural dintre Prut şi Nistru. Aspecte etnogeografice. (D. Onica), Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856) (I. Duminica), Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе XX века (Ж. Kушнир), Гагаузы в этнокультурном пространстве Молдовы (Народная культура и этническое самосознание гагаузов сквозь призму связи времен) (E. Квилинкова), Памятники молдавско-российских исторических связей на территории Молдовы (В. Цвиркун), Pâinea în cultura tradițională a găgăuzilor (E. Sorocean) ș.a.

Cercetătorii au fost antrenați, de asemenea, în: activități de expertiză, activități de instruire și de pregătire a cadrelor ştiinţifice (în perioada 2010-2021 33 cercetători a susţinut teza de doctorat și 3 teze de doctor habilitat) ;

  • diseminare a rezultatelor cercetării (au fost înregistrate peste 800 de emisiuni Radio/TV, publicate 491 de articole de popularizare a științei, prezentate peste 52 de lecții publice; Institutul a organizat în ultimii zece ani peste 70 de manifestări științifice naționale și internaționale.

 Evenimente: În cadrul IPC sunt anual realizate diverse activități cu caracter științific de nivel național și internațional. Menționam doar manifestațiile știintifice de rezonanță: Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, aflată la ediația XIII ; «Международная научная конференция: «Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы», 2017 ; Simpozionului național de Studii Culturale, dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului, aflat la ediația III; Simpozionul științific „Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic”, aflat la ediația VI; Simpozionul de Etnologie: tradiții și procese etnice, aflat la ediația II; Conferința științifică națională cu participare internațională: Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare și educație. aflat la ediația VI; Conferința Științifică națională cu participare internațională portul popular – expresie a istoriei și culturii neamului.

Recunoașterea rezultatelor activităţii cercetătorilor

Institutul are un potențial intelectual valoros, unele personalități fiind apreciate de către mai multe instituții din țară și de peste hotare (membr. cor. M. Șlapac, dr. hab. V. Ghilaș, dr. hab. Stavilă T., dr. hab. T. Stavilă, dr. hab. C. Spînu, dr. hab. A.-M. Plămădeală, dr. hab. Z. Șofransky). Pentru activitate vastă și realizări meritorii, acestea s-au învrednicit de cele mai înalte distinții.

 În străinătate: membr. cor. M. Șlapac – Premiul Academiei Române „M. Kogălniceanu” (2018); dr. hab. V. Ghilaș – Premiul “C. Brăiloiu” al  ICR M. Eminescu (2017); dr. hab. Z. Șofransky – Premiul Simion Florea Marian, Academia Română (2014); dr. hab. T. Stavilă – Medalia comemorativă a or. Vernes-les- Bains (2016) ș.a.

În țară:

Dr. hab. V. Ghilaş (2016), dr. D. Olărescu (2017), dr. E. Koroliova – Medalia AŞM Dmitrie Cantemir; m.cor., dr. hab. M. Şlapac – Medalia „70 ani – Academia de Ştiinţe a Moldovei” (2016); dr. E. Soroceanu – Medalia „Gagauz-Yeri – 15 YIL (2010); dr. D. Olărescu – Ordinul de Onoare (2011); m. cor., dr. hab M. Șlapac– Diploma de onoare a Preşedintelui Republicii Moldova; dr. hab. C. Spînu (2019), dr. D. Olărescu (2017) – Diploma Guvernului; dr. hab. V. Ghilaș. și dr. N. Grădinaru– Diploma Ministerului Culturii pentru contribuţii remarcabile la elaborarea Registrului national al patrimoniului cultural imaterial, vol. A (2013) ș.a.

 

Anexa 1

Tabelul 1.

Centre Nr. Proiecte instituționale de cercetări fundamentale
Arheologie

 

3 · 06.410.012 F Arheologia şi procesele etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean (din preistorie pînă în prezent),– cond. proiectului dr. hab. Dergaciov V., 2006-2010

· 11.817.07.19F Dimensiunea europeană a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova, cond. proiectului – dr. h Leviţki O. (volumul finanţări – 7822 (mii lei)) 2011-2014.

· 15.817.06.02F. Structuri şi interferenţe culturale în spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă

Etnologie 10 · 06.410.015F. Participarea bulgarilor în crearea patrimoniului istorico-cultural din R. Moldova. 2006-2010. Cond. – dr. Savelii Novacov;

06.410.016F. Aportul cultural al găgăuzilor în dezvoltarea societăţii contemporane din R. Moldova. 2006-2010. Cond. – dr. Liubovi Cimpoeş;

· 06.410.018F. Valorile spirituale şi materiale ale etnicilor ruşi din R. Moldova: formele cultural-tipologice. 2006-2010. Cond. – dr. Tatiana Zaicovschi.

· 06.410.017F. Dicţionar enciclopedic Evreii din Moldova. 2006-2010. Cond. – dr. Irina Şihova.

· 06.410.019F. Dezvoltarea conştiinţei naţionale, limbii şi creaţiei populare ale ucrainenilor din Republica Moldova în contextul integrării în societate. 2006-2010. Cond. – dr. Victor Cojuhari

· 06.410.020F. Diversitatea etnică ca factor al armonizării societăţii civile şi consolidării statalităţii moldoveneşti în context european. 2006-2010. Cond. – dr. Oleg Galuşcenco.

· 06.410.021F. Evoluţia comunităţii romilor din Moldova: aspecte istorice şi etnografice. 2006-2010. Cond. – dr. Ion Duminica.

· 11.817.07.20F. Dimensiunea europeană a patrimoniului etnografic al Republicii Moldova. 2011-2014. Cond. – dr. Svetlana Procop.

· 15.817.06.03F. Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova, 2015-2018. Cond. – dr. Svetlana Procop.

· 20.80009.1606.02. Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: support teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale. Cond. – dr. Natalia Grădinaru.

Studiul Artelor

 

 

 

5

 

· 06.410.013F. Geneza, evoluţia şi tipologia artei naţionale, 2006-2010. Cond. – dr. hab. Ana-Maria Plămădeală.

· 11.817.07.18F. Patrimoniul artistic al Republicii Moldova în contextul multiculturalismului european: cercetare, valorificare, 2011-2014. Cond. – dr. hab. Tudor Stavilă.

 

· 15.817.06.01F. Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor. Cond. – dr. hab. Tudor Stavilă.

· Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Director de proiect: dr. hab. Ghilaș Victor.

· Dimensiunea identitara a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural European. Cond. – dr. hab. Victor Ghilaș.

 

 

 

Tabelul 2.

Centre Nr. Proiecte internaţionale
Arheologie 2 · 09.820.07.01.UF Topoare-celturi din bronzul tardive Hallstattul timpuriu din Europa de Est şi Sud-Est. 2009-2010.

Cond. – dr. hab. Valentin Dergaciov.

· Летняя школа археологов «Исследование археологических памятников микрозоны Тринка (Единецкий р-н, Республика Молдова) как пример; договор № 62. Cond. – Dr. hab. Оleg Leviţki. изучения культурного наследия древних обществ».

Etnologie

 

 

4 · 10.820.08.17/BF Молдова и Беларусь: сравнительный анализ тенденций устойчивого развития (Moldova – Bielorusi: analiza comparativă a tendinţelor dezvoltării durabile). 2010-2011. Cond. – dr. hab. Veaceslav Stepanov.

· Сказки народов СНГ. Серия: молдавские, гагаузские, цыганские, болгарские сказки (Республика Молдова). Серия: украинские сказки (Украина). Серия: 35. армянские сказки (Армения) (Contractul nr. 89). Cond. – dr. Svetlana Procop, 2011-2012.

· «Международная научная конференция: Этнологическое наследие: концепции, тенденции и подходы» (Contractul 19), finanțat de către Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств. Cond. – dr. Natalia Grădinaru.

· „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în educația tinerei generații și a societății civile”.Proiect finanțat de către MPRP.Contract nr. 1. Cond. – dr. Adrian Dolghi (2019).

Studiul Artelor 2

 

·    09.820.07.02.UF Cultura audiovizuală şi rolul ei la formarea tinerei generaţii. 2009-2010. Cond. – dr. Violeta Tipa

·    Saving the folkloric archival material preserved in Chișinău, Republic of Moldova finanțat de British Library în cadrul Endangered Archives Programme). Director de proiect: dr. hab. Victor Ghilaș (2018).

 

Tabelul 3.

Centre Nr. Proiecte de transfer tehnologic
Studiul Artelor 1

 

11.824.08.139T. Crearea sistemului informaţional de acces public „Republica Moldova, Patrimonial. 2010-2011. Cond. – dr. Tamara Nesterova.

 

Tabelul 4.

Centre Nr. Proiecte pentru tineri cercetători
Arheologie 2

 

10.819.07.01F. Cercetarea arheologică a aşezării rurale de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc. Cond. – dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău (2010-2011).

14.819.06.02.F. „Cercetarea necropolei creştine de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc” 2014-2015. Cond. Dr. I. Ursu.

Studiul Artelor 1 Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație. Director de proiect. dr. Procop Natalia (2018-2019).

 

Tabelul 5.

Centre Nr. Contracte științifice/Proiecte individuale
Arheologie 5

 

Contract Nr. 26 din 07 iulie 2010. IPC cu Î.M. Construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău. „Investigaţii arheologice în zona de reconstrucţia a lacului de acumulare „Valea Morilor” – 200 mii lei;

Contract Nr. 21 din 14 decembrie 2010. IPC cu Institutul de Geologie şi Seismologie AŞM, referitor la „Determinarea rocilor şi componenţa mineralogică a conglomeraţiilor utilizate la 36 realizarea pieselor de piatră şlefuită şi a uneltelor de muncă din şantierul – Valea Morilor” – 6940 lei;

Contract Nr. 22 din 14 decembrie 2010. IPC cu Institutul de Chimie AŞM, referitor la „Efectuarea analizelor de laborator a unei serii de vestigii arheologice lucrate din ceramică şi alte materiale în vederea stabilirii compoziţiei pastei din şantierul – Valea Morilor” – 19360 lei;

Cercetare arheologică preventivă la monumentul istoric de categorie naţională „Conacul Manuc Bey” dn or. Hînceşti, Contract. Coord. – Dr. hab. О. Leviţki

„Cercetarea arheologică preventivă şi de salvare de la aşezarea din epoca romană târzie şi tumulul scitic nr. 7”, Contr. Nr.37 din 07.10.2014, Cond. c.şt. I. Ceban