Despre institut

{:ro}

Institutul Patrimoniului Cultural a fost fondat în anul 2006, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţifice şi inovării”.

Institutul a fost format prin contopirea a trei instituţii existente anterior: Institutul de Arheologie şi Etnografie, Institutul de Cercetări Interetnice şi Institutul Studiul Artelor, în prezent reprezentând o instituţie publică, finanţată integral din bugetul de Stat. Institutul îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova şi ale altor acte legislative şi normative, ale Acordului de parteneriat încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi AŞM şi ale Statutului său.

Activitatea IPC se încadrează în direcţia strategică Patrimoniul cultural și dezvoltarea societăţii, aprobată pentru anii 2013–2020 și se referă la tema generală Geneza, evoluţia şi specificul etno-cultural şi artistic al Moldovei.

Misiunea Institutului este organizarea şi efectuarea investigaţiilor ştiinţifice fundamentale şi cu caracter aplicativ în domeniul patrimoniului arheologic, etno-cultural şi artistic al Republicii Moldova, având ca sarcină majoră dezvoltarea durabilă a ţării în baza rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, la promovarea şi implementarea valorilor ştiinţifice şi culturale, obţinute în plan naţional şi internaţional.

Activitatea Institutului a fost evaluată de CNAA în anul 2013, fiind acreditate următoarele profiluri de cercetare: Arheologia spaţiului carpato-nistrean; Etnii şi relaţii interetnice din Republica Moldova; Geneza şi evoluţia artei naţionale.

În perioada 2011–2014 au fost finisate proiectele Dimensiunea europeană a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova; Dimensiunea europeană a patrimoniului etnografic al Republicii Moldova; Patrimoniul artistic al Republicii Moldova în contextul multiculturalismului european: cercetare, valorificare.

Începând cu anul 2015, cercetătorii IPC activează în cadrul a trei proiecte fundamentale, unul pentru tineri cercetători și un proiect internațional:

1) Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă (director de proiect dr. hab. Oleg. Levițki);

2) Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova (director de proiect dr. Svetlana Procop);

3) Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor (director de proiect dr. hab. Tudor Stavilă);

4) Cercetarea necropolei creştine de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc (proiect pentru tinerii cercetători, director dr. Ion Ursu);

5) Safeguarding of the intangible Romani heritage in the Republic of Moldova threatened by the volatilisation of the individual unexplored collections [Salvgardarea patrimoniului imaterial al romilor din Republica Moldova, ameninţat de volatilizarea colecţiilor individuale inexplorate] (proiect internațional, director dr. Ion Duminica).

Obiectivele principale ale proiectelor se referă la reconstituirea imaginii de ansamblu privind evoluţia culturii materiale şi spirituale a comunităţilor umane de pe teritoriul Moldovei în pre- şi protoistorie, antichitate şi evul mediu, în complexitatea multimilenară a procesului evolutiv istoric şi cultural european; repertorierea patrimoniului arheologic conform Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei „Cultura 2020” şi valorificarea ştiinţifică a acestuia; cercetarea fundamentală continuă a fenomenelor şi proceselor etnoculturale, valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor de armonizare a dezvoltării societăţii; raportarea artelor vizuale şi audiovizuale la evoluţia artelor naţionale şi încadrarea acestora în contextul regional, european, coroborarea cu rezultatele investigărilor ştiinţifice similare din spaţiul european, ș.a.

Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetărilor sunt Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Național de Artă al Moldovei, instituţiile de învăţământ preuniversitar și universitar, Departamentul Turismului, Agenția Națională Arheologică, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, administraţia publică locală, uniunile de creație, ONG-urile, cu care se conlucrează la diferite nivele în vederea protecției patrimoniului țării.

IPC este fondator și editează cu regularitate: „Revista Arheologică”; „Revista de Etnologie şi Culturologie”; Revista „ARTA”. Din anul 2012 sunt publicate „Rezumatele comunicărilor conferinței”. În 2013 revistele au fost reevaluate și incluse în Registrul naţional al revistelor ştiinţifice, Categoria B.

Structura Institutului include următoarele subdiviziuni ştiinţifice de bază:

 • Centrul de Arheologie (secţia Arheologia preistorică și secţia Arheologia Antică şi Medievală).
 • Centrul de Etnologie (secţia Probleme generale ale etnologiei și secţia Minorităţi etnice).
 • Centrul Studiul Artelor (secţia Arte vizuale și secţia Arte audiovizuale).

La Școala Doctorală își fac studiile 25 de doctoranzi.

În cadrul Institutului Patrimoniului Cultural sunt instituite patru Seminare științifice de profil, aprobate prin Hotărârea CNAA nr. AT-2-/1-1 din 05 aprilie 2012 și Consilii științifice specializate de susţinere a tezelor de doctorat:

– Seminarul ştiinţific de profil şi Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în istorie la profilul Arheologie (613), specialitatea Arheologie (613.01);

 • Seminarul ştiinţific de profil şi Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în istorie la specialitatea profilul Etnologie (612), specialitatea Etnologie (612.01);
 • Seminarul științific de profil și Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în studiul artelor la profilul Arte audiovizuale (654),. specialitatea Arta teatrală, coreografică (01); Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale (654.02);
 • Seminarul ştiinţific de profil şi Consiliul ştiinţific specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în studiul artelor la profilul Arte vizuale (651), specialitatea. Teoria şi istoria artelor plastice (01); Teoria şi istoria arhitecturii (651.02); Arte plastice şi decorative (651.03).

IPC organizează anual conferința științifică, la care sunt abordate probleme de cercetare în domeniile arheologie, etnologie și studiul artelor, a valorificării și protecției patrimoniului cultural al țării, ajunsă în anul 2015 la cea de-a VII-a ediție. De asemenea, în cadrul Institutului se desfășoară diverse manifestări științifice naționale, cu participare internațională și internaționale: conferințe, mese rotunde, seminare, lansări de carte ș.a

{:}{:en}

The Institute of Cultural Heritage is the main research institution which organizes and conducts investigations in the domains of Archaeology, Ethnology and Art Studies.

Having at its disposal high/qualified personnel, the Institute performs>

 • field surveys regarding the detection, registration and investigation of the archaeological, ethno-cultural and artistic heritage;
 • analytical and generalizing research in all the fields connected to archaeology and ancient history, ethnography and ethnology, folk and modern arts;
 • preparation of studies, which popularize historical, archaeological, ethno-cultural and artistic heritage, of educational books and special courses;
 • publication of archaeological, ethnographical, cultural and artistic materials, comprehensive, popularizing and didactic studies;
 • training young specialists (competitors, post-graduators, expertise and conduction of academic theses) in the fields of Archaeology and Ancient History, Ethnology and Cultural Anthropology, Plastic Arts and Audiovisuals;
 • organization of national and international scientific conferences and symposia;
 • TV and radio documentary series, special courses, expertise of archaeological, cultural, historical, modern and historical art sites and items, presentations of books ant thematic expositions.

Al the above-mentioned activities can be executed, in part or completely, and by the initiative of institutions and particular persons from the country and abroad, on the basis of cooperation contracts.

 The Institute of Cultural Heritage (ICH) was created in the year of 2006 (registry certificate MD 0059524 0f 9th august 2006) as a result of the reorganization of the research institutes of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova, in conformity with the Republic of Moldova Governments Decision nr. 1326 from 14.12.2005 “On the optimizations of infrastructure and innovation in the scientific sphere”. The Institute  was formed through the integration of three earlier existing institutions: the Institute of Archaeology and Ethnography, the Institute of Interethnic Studies and the Institute of Art Studies. In the same year of 2006 ICH was accredited by the National Council for Accreditation and Attestations;  reaccredited by the National Council for Accreditation and Attestations in 2013 (Accreditation Certificate nr. 034 of 20.07.2013).

The Institute of Cultural Heritage represents the main academic organization inside the country, which has its main goal studying and revival of the cultural heritage, which is incorporated in three relatively independent scientific domains – Archaeology, Ethnology and Art Studies. The main research direction of the Institute is fully represented by the formula “Genesis, evolution and peculiarity of the archaeological, ethno-cultural and artistic heritage of the Republic of Moldova”.

According to the peculiarity of the research domain, the Institute of Cultural Heritage consist of tree scientific Centers: Archaeological Centre, Ethnological Centre, Art Studies Centre. Each of these Centers includes two sections, which consist of a certain number pf Sector or thematic Groups.

Today the Institute of Cultural heritage includes a staff of 125 officers. The scientific potential of the Institute consists of 95 researches, of which 55 hold a Phd degree and 11 hold the scientific degree of dr. hab. (including two members of the academy).

Over 26 young researchers are performing their Phd research of the Institute. Their research topics are structured conforming to the following branches:

613.01 – Archaeology,

612.01 – Ethnology,

622.01 – Studies in universal and comparative literature,

651.01 – Visual arts,

653.01 – Musicology;

654.01 – Audiovisuals arts.

 Within the Institute of Cultural Heritage are performing their activities:

 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Archaeology;
 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Ethnology;
 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Audiovisuals arts (theatrology, choreographic art, cinematographic art and TV),
 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Visuals arts and Architecture.

The Institute of Cultural Heritage publishes, in accordance with the activities of the three Centers in its composition, three scientific series: “Archaeological Journal”; “Ethnology and Culturology Journal”; “Revue Art: Visual Arts and Audiovisuals”.

{:}

The Institute of Cultural Heritage is the main research institution which organizes and conducts investigations in the domains of Archaeology, Ethnology and Art Studies.

Having at its disposal high/qualified personnel, the Institute performs>

 • field surveys regarding the detection, registration and investigation of the archaeological, ethno-cultural and artistic heritage;
 • analytical and generalizing research in all the fields connected to archaeology and ancient history, ethnography and ethnology, folk and modern arts;
 • preparation of studies, which popularize historical, archaeological, ethno-cultural and artistic heritage, of educational books and special courses;
 • publication of archaeological, ethnographical, cultural and artistic materials, comprehensive, popularizing and didactic studies;
 • training young specialists (competitors, post-graduators, expertise and conduction of academic theses) in the fields of Archaeology and Ancient History, Ethnology and Cultural Anthropology, Plastic Arts and Audiovisuals;
 • organization of national and international scientific conferences and symposia;
 • TV and radio documentary series, special courses, expertise of archaeological, cultural, historical, modern and historical art sites and items, presentations of books ant thematic expositions.

Al the above-mentioned activities can be executed, in part or completely, and by the initiative of institutions and particular persons from the country and abroad, on the basis of cooperation contracts.

 The Institute of Cultural Heritage (ICH) was created in the year of 2006 (registry certificate MD 0059524 0f 9th august 2006) as a result of the reorganization of the research institutes of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova, in conformity with the Republic of Moldova Governments Decision nr. 1326 from 14.12.2005 “On the optimizations of infrastructure and innovation in the scientific sphere”. The Institute  was formed through the integration of three earlier existing institutions: the Institute of Archaeology and Ethnography, the Institute of Interethnic Studies and the Institute of Art Studies. In the same year of 2006 ICH was accredited by the National Council for Accreditation and Attestations;  reaccredited by the National Council for Accreditation and Attestations in 2013 (Accreditation Certificate nr. 034 of 20.07.2013).

The Institute of Cultural Heritage represents the main academic organization inside the country, which has its main goal studying and revival of the cultural heritage, which is incorporated in three relatively independent scientific domains – Archaeology, Ethnology and Art Studies. The main research direction of the Institute is fully represented by the formula “Genesis, evolution and peculiarity of the archaeological, ethno-cultural and artistic heritage of the Republic of Moldova”.

According to the peculiarity of the research domain, the Institute of Cultural Heritage consist of tree scientific Centers: Archaeological Centre, Ethnological Centre, Art Studies Centre. Each of these Centers includes two sections, which consist of a certain number pf Sector or thematic Groups.

Today the Institute of Cultural heritage includes a staff of 125 officers. The scientific potential of the Institute consists of 95 researches, of which 55 hold a Phd degree and 11 hold the scientific degree of dr. hab. (including two members of the academy).

Over 26 young researchers are performing their Phd research of the Institute. Their research topics are structured conforming to the following branches:

613.01 – Archaeology,

612.01 – Ethnology,

622.01 – Studies in universal and comparative literature,

651.01 – Visual arts,

653.01 – Musicology;

654.01 – Audiovisuals arts.

 Within the Institute of Cultural Heritage are performing their activities:

 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Archaeology;
 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Ethnology;
 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Audiovisuals arts (theatrology, choreographic art, cinematographic art and TV),
 • The scientific Seminar and the scientific Council specialized in the assertion of the dr. and dr. hab. in historical sciences thesis, branch Visuals arts and Architecture.

The Institute of Cultural Heritage publishes, in accordance with the activities of the three Centers in its composition, three scientific series: “Archaeological Journal”; “Ethnology and Culturology Journal”; “Revue Art: Visual Arts and Audiovisuals”.

{:}