Institutul Patrimoniului Cultural a făcut totalurile pentru anul 2015

IPC_raport_2015 (1)

 La 21 ianuarie 2016, în cadrul ședinței Secției Științe Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural a făcut totalurile cu privire la activitatea științifică și inovațională în anul 2015. Directorul IPC, dr. hab. Victor Ghilaș a prezentat un raport succint privind activitatea institutului, care este format din trei centre: Centrul de Arheologie, Centrul de Etnologie și Centrul Studiul Artelor.

Şedinţa SŞUA a fost moderată de coordonatorul secţiei, dr. hab. Victor Ţvircun. La şedinţă au participat preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, prim-vicepreşedintele AŞM acad. Ion Tighineanu, vicepreşedintele AŞM m. cor. Ion Guceac.

Domnia sa a menționat că cei 81 de cercetători științific titulari ai institutului, dintre care 45 de doctori în științe, 9 doctori habilitați, 25 de tineri până la 35 de ani (25%), au desfăşurat în anul 2015 cercetări ştiinţifice fundamentale în cadrul a trei proiecte instituţionale: Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă (director de proiect dr. hab. O. Levițki), Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor (director de proiect dr. hab. T. Stavilă), Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova (director de proiect dr. S. Procop). Totodată, a fost finalizat proiectul pentru tineri cercetători (2014–2015): Cercetarea necropolei creștine de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc (director de proiect dr. Ion Ursu) și proiectul internațional (2014–2015): Salvgardarea patrimoniului imaterial al romilor din Republica Moldova, ameninţat de volatilizarea colecţiilor individuale inexplorate (director de proiect dr. Ion Duminica).

Amintim că principalii beneficiari ai rezultatelor cercetărilor sunt Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Agenția Turismului, Agenția Națională Arheologică, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Biroul de Relaţii Interetnice, instituţiile de învăţământ preuniversitar (gimnazii, licee, colegii) și universitar (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, universitățile din Bălți, Comrat, Tiraspol), administraţia publică locală, uniunile de creație (Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Muzicienilor, Asociația Etnologilor ș.a.), ONG-urile și asociațiile obștești, cu care se conlucrează la diferite nivele în vederea protecției patrimoniului cultural-artistic al țării ș.a.

În noul an cercetătorii au intrat cu realizări frumoase, care caracterizează activitatea în cadrul proiectelor. Astfel, au fost publicate cele trei reviste fondate de institut, și anume „Revista Arheologică”, „Revista de Etnologie și Culturologie” (volumele XVII–XVIII), revista „ARTA” (seria arte vizuale și arte audiovizuale). De asemenea, au fost editate opt monografii în edituri naționale, două culegeri naționale, inclusiv Rezumatele comunicărilor conferinței internaționale „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor” (Chișinău, 26-28 mai 2015), ajunsă la cea de-a VII-a ediție. Au fost editate un dicționar, trei manuale, 112 articole în reviste Categoria B, un articol în revista Categoria A și 17 articole în reviste Categoria C. În revistele din străinătate au fost publicate 33 de articole, 28 de materiale în culegeri internaționale, 58 de rapoarte ale conferințelor internaționale și 137 de rezumate/teze ale conferințelor. Rezultatele cercetărilor au fost discutate și susținute la 103 de manifestări științifice naționale și 180 de foruri internaționale. În total, în anul 2015 cercetătorii IPC au publicat 581 de articole, astfel, la fiecare cercetător revenind cca 5,01 de publicații științifice. Rezultatele cercetărilor au fost promovate la 166 de emisiuni radio și TV, publicate în 53 de articole de popularizare a științei.

Printre cele mai relevante rezultatele vom menționa monografiile elaborate de cercetătorii IPC, și anume: Valentin Dergaciov și Olga Larina. Памятники культуры Криш Молдовы (с каталогом) (Ch.: Tipografia Centrală, 2015, 500 p.), studiul întregind tabloul evoluţiei comunităţilor neolitice în spațiul pruto-nistrean. Victor Ghilaș, prin monografia Dimitrie Cantemir-muzicianul în contextul culturii universale (Ch.: Grafema Libris, 2015, 496 p.), a realizat un studiu complex al moștenirii muzicale a lui Dimitrie Cantemir, puțin cunoscută și investigată. În lucrarea sa Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII – първата половина на XIX в. в историографията (Ch.: Societatea Ştiinţifică a Bulgariştilor, 2015, 444 p.) Ivan Duminica valorifică patrimoniul etnocultural al bulgarilor.

Prin intermediul monografiei bilingve Ritualurile calendaristice ale găgăuzilor: studiu etnolingvistic = Gagauzların kalendar adetleri: etnolingvistika aaraştırması (Ch.: Gunivas, 2015. 258 p.) Еvdochia Soroceanu a realizat în premieră o cercetare complexă a obiceiurilor calendaristice găgăuze, introducând în circuitul ştiinţific terminologia care le reflectă. În colaborare cu Tatiana Șarșov, aceeași autoare a editat dicționarul  Lingvistika  Terminneri  Danışma Sözlüü: gagauzça-rusça-romınca / Pусско-гагаузскорумынский словарь-справочник лингвистических терминов / Dicţionar-îndrumar de termeni lingvistici: român-rus-găgăuz (Сh.: CEP USM, 2015, 312 p.). Dicţionarul include termeni lingvistici ai limbilor găgăuză, rusă şi română, fiind standardizați termenii limbii găgăuze ca limbă scrisă nou creată. Menționăm valoarea aplicativă a dicționarului, care, fiind publicat în 10000 de exemplare, a ajuns în toate bibliotecile și școlile din satele găgăuze.

În anul 2015, IPC a organizat 16 manifestări științifice (conferințe, mese rotunde, lansări de carte), locul de frunte revenind forurilor științifice internaționale: conferința științifică anuală a IPC „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiul artelor”, ediția a VII-a (26-28 mai 2015), prima masă rotundă moldo-ungară Arheologia evului mediu timpuriu în spaţiul Europei de Est” / The first Moldavian-Hungarian Arhaeological Round Table on the Early Medieval Ages in East Europe (Chișinău, 10 iunie 2015), Conferinţa romologică internaţională „2015 Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies” (10-12 septembrie) și simpozionul internațional „Monumentul. Tradiție și viitor”, ediția a XVII-a (Iași-Chișinău-Cernăuți, 2-4 octombrie 2015), lucrările simpozionului desfășurându-se în data de 2 octombrie la Academia de Științe a Moldovei.

Cât privește relațiile cu instituțiile de învățământ superior și Școala doctorală, subliniem că Institutul Patrimoniului Cultural face parte din consorțiul UnAȘM. La institut își fac studiile 26 doctoranzi, un postdoctorand, în 2015 au finisat programul de studii cinci doctoranzi. Au fost susținute două teze de doctor, specialitatea 612.01 – Etnologie (Natalia Grădinaru, Ludmila Moisei). A fost nostrificată o teză de doctor în istorie, susţinută în 2014 în Bulgaria (dr. Ivan Duminica). În 2015 au fost înmatriculați 5 studenți la studii prin doctorat (specialitățile etnologie, arheologie, arta muzicală) și un postdoctorat (Teoria și istoria arhitecturii). Cercetătorii IPC au elaborat/predat în anul de referință 25 de cursuri la USM, Universitatea din Comrat, UTM, UPS „I. Creangă”, ASEM, ș.a. A fost obținut un titlu de conferențiar cercetător (L. Pîrnău), cinci persoane abilitate cu dreptul de conducător/consultant al tezelor de doctor (A.-M. Plămădeală, L. Toma, V. Vornic, A. Ghilaș, L. Condraticova).

În anul 2015, pentru merite deosebite, cercetătorii Institutului Patrimoniului Cultural,  au obținut: Premiul AȘM Realizări științifice valoroase (dr. hab. A.-M. Plămădeală, D. Olărescu, V. Tipa), Premiul AȘM realizări științifice valoroase ale tinerilor cercetători (I. Ursu), Premiul Național (A.-M. Plămădeală, V. Tipa, L. Toma), Medalia „Dimitrie Cantemir” (E. Koroliova), Diploma de recunoștință a AȘM (V. Ghilaș, V. Tipa, D. Olărescu,  S. Procop), Diplomă de onoare a AȘM (L. Condraticova), Diploma de merit a AȘM (S. Agulnicov), Diploma AȘM (A. Ceastina), Premiul pentru critica de artă a Uniunii Artiştilor Plastici (T. Stavilă), Premiul municipal pentru Tineret în domeniul Ştiinţei (etnologie) (Ivan Duminica), Diploma CNAA (V. Tipa), Distincţie „Паисий Хилендарский” al Agenţiei de Stat pentru bulgari de pretutindeni pentru promovarea istoriei şi culturii poporului bulgar (N. Cara), Laureat al ziarului „Literatura şi Arta” pentru anul 2015 (D. Olărescu, M. Șlapac) și Laureat al Premiului Ministerului Culturii „Ştefan Ciobanu” (T. Stavilă).

În anul 2015, cercetătorii institutului au răspuns la solicitările Guvernului Republicii Moldova, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei, comisii parlamentare, Agenţia Turismului, autorităţile publice locale, Comisia Naţională de Heraldică, fiind elaborate cca 72 de avize și recomandări.

În vederea organizării comune a manifestărilor științifice internaționale, schimbului de publicații științifice, stagii ale cercetătorilor, în anul 2015 au fost semnate 10 acorduri de colaborare între IPC și Complexul Muzeal Național „Moldova” (Iași, România), Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română (București, România), Muzeul de Etnografie (Sankt Petersburg, Federația Rusă), Institutul de Istoria și Teoria Artelor „George Oprescu”, Academia Română (București, România), Facultatea de istorie a Universității din București (România), Universitatea din or. Melitopol, Ucraina ș.a.

Pășind într-un nou an de cercetare, ne-am trasat o serie de obiective și direcții de cercetare, printre care consolidarea și coordonarea eforturilor în vederea bunei desfășurări și realizări a proiectelor instituționale de cercetare pentru anii 2015-2018 cu orientarea spre realizarea obiectivelor definite la nivel național prin ,,Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoașterii”; valorificarea noilor oportunități oferite de programul-cadru european ,,Orizont  2020”, „Europa creativă”; monitorizarea activității de cercetare în subdiviziunile de cercetare științifică (arheologie, etnologie, studiul artelor), urmărirea rezultatelor intermediare în scopul controlului calității, identificării performanțelor, stabilirii domeniilor de aplicabilitate (cercetare-dezvoltare, cultură, învățământ, alte activități profesionale din domeniul patrimoniului cultural național), a modalităților de valorificare; promovarea în continuare a excelenței științifice în rândul cercetătorilor; asigurarea unui cadru optim dezvoltării eficiente a resursei umane la nivelul structurilor instituționale de cercetare (prin studii de doctorat, postdoctorat); îmbunătățirea capacității manageriale a personalului administrativ ce ocupă poziții decizionale prin promovarea unor cunoștințe și instrumente moderne de management; urmărirea și verificarea permanentă a utilizării eficiente de către cercetători a programului de lucru, angajarea fiecărui colaborator în rezolvarea operativă, competentă și de calitate a sarcinilor încredințate; sporirea vizibilității cercetării și a rezultatelor obținute prin promovarea acestora în mass media, pagina web și pe site-ul instituției ș.a.