RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ PE ANUL 2013

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM este organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, fondat prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 1326 din 14.12.2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” prin contopirea Institutului de Arheologie şi Etnologie al AŞM, Institutului de Cercetări Interetnice al AŞM şi Institutului Studiul Artelor al AŞM, care este succesorul în drepturi şi obligaţiuni. Numărul de identificare de stat: 1006600034042. Forma organizatorico-juridică – instituţie publică, finanţată integral din bugetul de Stat.

Scopul Institutului este organizarea şi efectuarea investigaţiilor ştiinţifice fundamentale şi cu caracter aplicativ în domeniul Patrimoniului arheologic, etno-cultural şi artistic al R. Moldova; are misiunea fundamentală de a contribui la dezvoltarea durabilă a ţării în baza rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare, la promovarea şi implementarea valorilor ştiinţifice şi culturale obţinute în plan naţional şi internaţional

Activitatea de cercetare al Institutului ţine de tema generală Geneza, evoluţia şi specificul etno-cultural şi artistic al Moldovei” şi include:

a. cercetări fundamentale – obţinerea noilor cunoştinţe teoretice şi universale de interes naţional şi internaţional pentru elaborarea lucrărilor de sinteză, a monografiilor colective şi individuale;

b. cercetări aplicative – elaborarea literaturii cu caracter ştiinţifico-popular şi didactic (cărţi, broşuri, albume, materiale didactice etc.) în vederea instruirii tinerilor generaţii, popularizării cunoştinţelor istorice şi culturale, promovării moştenirilor culturale şi valorilor spirituale pe plan naţional şi internaţional.

Institutul a fost acreditat în anul 2005 (Certificat de acreditare nr. 013 seria I) şi re-acreditat în anul 2013 (Certificat de acreditare nr. 034 seria I ) pe profiluri:

  •  Arheologia spaţiului carpato-nistrean.
  • Etnii şi relaţii interetnice din Republica Moldova.
  • Geneza şi evoluţia artei naţionale.

Institutul editează 3 reviste ştiinţifice (Revista Arheologică. SN; Revista de etnologie şi culturologie; Revista Arta (arte vizuale; arte audiovizuale) care au fost re-evaluate în anul 2013 şi incluse în Registru naţional, Categoria B.

Colaboratorii Institutului activează în cadrul direcţiei strategice: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 160 din 21.07.2005.

Structura Institutului include următoarele subdiviziuni ştiinţifice de bază:

1. Centrul Arheologie (Direcţia generală de cercetare: Geneza şi evoluţia comunităţilor culturale din spaţiul Carpato-Nistrean din perioadele: preistorie – antică), divizat în secţii:

– Secţia Arheologia preistorică;

– Secţia Arheologia Antică şi Medievală.

2. Centrul Etnologie (Direcţia de cercetare: Etnii şi relaţii interetnice din Republica Moldova), divizat în secţii:

– Secţia Probleme generale;

– Secţia Minorităţi etnice.

3. Centrul Studiul Artelor (Direcţia de cercetare: Geneza şi evoluţia artei naţionale), divizat în secţii:

– Secţia Arte vizuale;

– Secţia Arte audio-vizuale

Resurse umane:  Total angajaţi – 115 (fără cumul intern şi acord de muncă), dintre care femei – 69; de bază – 101, femei – 66; cercetători ştiinţifici total 103 (femei – 58), de bază – 89 (femei – 55). Colaboratorii ştiinţifici care au atins vârsta de pensie – total 26, sau 25% (femei – 16, sau 28%). Repartizarea pe Centre: Centru Arheologie – 3 pensionari, sau 11%; Centru Etnologie – 11 pensionari, sau 23%; Centru Studiul Artelor – 12 pensionari, sau 36%. Colaboratori ştiinţifici până la 35 de ani – 26, sau 25%. Repartizarea pe direcţii – arheologie -10 cercetători, sau 37%; etnologie – 13 cercetători, sau 27%; studiul artelor – 3 cercetători, sau 9%.

După grade ştiinţifice: doctori habilitaţi – 12 (2 – prin cumul), femei – 6; doctori – 53 (7 – prin cumul) , femei – 31 (2 – prin cumul). Din numărul total de cercetători ştiinţifici cu grad ştiinţific sunt 65, sau 63%.

Pregătirea cadrelor: În cadrul Institutului îşi fac studiile de doctorat 19 doctoranzi, 8 dintre care au fost înmatriculaţi la studii în a. 2013 (2 – la arheologie; 2 – la etnologie; 2 – la arte vizuale şi 2 – la arte audiovizuale); studiile în doctorantură să efectuează la specialităţile (după Nomenclatorul nou): 613.01 (07.00.06) –  arheologie; 612.01 (07.00.07) –  etnologie; 622.2 (10.01.06) –  literatura universală şi comparată; 654.01 (17.00.01) –  arte audiovizuale; 651.01 – teoria şi istoria artelor plastice; 651.02 – teoria şi istoria arhitecturii (17.00.04 –  arte vizuale, 18.00.01 – Teoria şi istoria arhitecturii). Au finisat studiile 4 doctoranzi, o doctorandă a fost transferată la Institutul de Filologie în legătură cu schimbarea cifrului specialităţii. A finisat studii de postdoctorat dr. V. Galaicu.

În cadrul Institutului activează seminare ştiinţifice de profil aprobate prin Hotărârea CNAA nr. AT-2-/1-1 din 05 aprilie 2012 la specialităţile arheologie, etnologie, arte audio-vizuale, arte vizuale şi Consiliile ştiinţifice specializate la aceeaşi specialităţi.

In anul 2013 au fost susţinute 3 teze: teza de doctor habilitat cu tema „Dimitrie Cantemir-muzicianul în contextul culturii universale”, specialitatea – arta muzicală, autorul – Victor Ghilaş. Dergaciova Lilia a susţinut la Bucureşti, în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”,  a doua teza de doctor cu tema „Moneda moldovenească de la începuturi până la ştefan al IV-lea”;  Lidia Prisac a susţinut teza de doctor cu tema „Relaţiile interetnice în Republica Moldova (1989-2005)”.

Trei teze de doctor (1 – arheologie şi 2 – arte vizuale (1 – din afară IPC) au fost examinate la seminare ştiinţifice de profil.

Au fost obţinute titluri ştiinţifice: dr. hab. Veaceslav Stepanov – profesor cercetător, dr. Victor Cojuhari şi dr. Ecaterina Cojuhari – conferenţiar cercetător. La CNAA au fost depus un dosar pentru obţinerea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător şi 4 dosare pentru obţinerea dreptului de conducător ştiinţific pentru alt termen.

Proiecte Instituţionale:  colaboratorii Institutului au efectuat lucrul în cadrul 3 Proiecte instituţionale, aprobate pentru executarea în perioada 2011-2014, şi au atins următoarele rezultate:

11.817.07.18F. Patrimoniul artistic al Republicii Moldova în contextul multiculturalismului european: cercetare, valorificare. Cond. – dr. hab. Stavilă T. Volumul finanţării planificat – 1739,2 mii lei, executat – 1764,4 mii lei (din fondul de rezervă – 20,0 mii lei pentru publicarea monografiei „Arta cinematografică”, obţinute prin concurs).

În cadrul studierii artei audio-vizuale au fost cercetate aspecte multidimensionale ale patrimoniului muzical local, al  procesului evoluţiei filmului moldovenesc de ficţiune şi nonficţiune. Cercetările  au fost axate pe trei mari segmente ale artei sonore naţionale: muzica academică, muzica religioasă şi muzica tradiţională, prin extinderea şi modernizarea ariei metodologice a filmologiei şi fructificarea abordării interdisciplinare în domeniu, fiind reevaluate spectacolele de balet din repertoriul Teatrului Naţional de Operă şi Balet şi dramaturgia.

În domeniul istoriei şi teoriei artelor plastice şi arhitecturii, au fost realizate cercetări ce ţin de elucidarea lacunelor existente în domeniul artelor vizuale din perioadele medievală, modernă şi contemporană, fiind efectuate noi identificări şi atribuţii, punerea în circuit a unor compartimente referitor la fresca şi icoana medievală, urbanismul şi arhitectură ecleziastică medievală prin prisma cunoştinţelor profesionale ale constructorilor medievali, care au specificat evoluţia artelor plastice şi ale arhitecturii din perioadele nominalizate, precum şi arta modernă şi contemporană din secolele XIX-XX, comune pentru arealul bizantino-balcanic şi al Europei de Est.

Proiectul sumează 31 de compartimente în formă de monografii individuale sau serii de articole ştiinţifice.

11.817.07.19F. Dimensiunea europeană a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova. Cond. – dr. hab. Leviţki O. Volumul finanţării planificat – 1956,5 mii lei, executat – 1991,1 mii lei (mijloace speciale 79,9 mii lei, săpături arheologice Conacul Manuk-Bei)

A fost evaluat stadiul actual al cercetării privind raporturile culturale ale spaţiului pruto-nistrean cu Europa de Est din preistorie până în evul mediu târziu; efectuată documentarea ştiinţifică în muzee, arhive şi biblioteci din ţară şi străinătate; continuat lucrul în vederea completării repertoriilor şi cataloagelor arheologice ale elementelor şi datelor relevante referitoare la tematică; întocmite hărţi şi pregătit materialul ilustrativ respectiv; realizată o serie de cercetări cu valoarea teoretică fundamentală referitoare la raporturile culturale ale spaţiului pruto-nistrean cu teritoriile limitrofe şi mai îndepărtate; s-a contribuit la fundamentarea ştiinţifică a politicilor de stat în domeniul patrimoniului arheologic; organizat şi petrecut simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor – 24 rapoarte în care au fost abordate diverse aspecte ale problematicii proiectului.

 Au fost efectuate cercetări de teren (periegheze, şantiere arheologice, inclusiv, s-a participat la şantiere organizate în străinătate); elaborate şi publicate în diferite reviste de profil, naţionale şi internaţionale o serie de articole şi studii arheologice privind evoluţia etno-culturală a spaţiului pruto-nistrean şi legăturile acestuia cu zonele învecinate din Europa de Est din preistorie până în epoca medievală; pregătit pentru tipar şi publicare două numere al volumului IX al Revistei Arheologice; s-a participat la organizarea şi desfăşurarea anumitor conferinţe, expoziţii, transferul de cunoştinţe, avizarea actelor legislative/normative, diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a patrimoniului cultural-ştiinţific, activităţi de expertiză atât în ţară, cât şi peste hotare.

Proiectul sumează 19 compartimente în formă de monografii individuale sau colective, serii de articole ştiinţifice.

11.817.07.20F.  Dimensiunea europeană a patrimoniului etnografic al Republicii Moldova. Cond. – dr. Procop S. Volumul planificat – 2435,8 mii lei, executat – 2461,0 mii lei (48,3 mii lei – sold din a. 2012 – Proiectul internaţional „Сказки народов СНГ”.

Pe parcursul anului 2013, activitatea de cercetare a colaboratorilor ştiinţifici al Centrului s-a materializat prin apariţia unor noi studii care abordează conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric al etniilor conlocuitoare din Republica Moldova. Studiile etnologice efectuate în Republica Moldova au introdus în circuitul ştiinţific internaţional noi date privind istoria etnică, etnoliteratura, dialecte locale, rituri funerare, cultura tradiţională imaterială şi materială, care au revelat noi elemente inovatoare pentru cercetările în domeniul slavisticii, găgăuzologiei, iudaicii şi romologiei. Cercetările etnologice efectuate pe teritoriul Republicii Moldova poartă un caracter inovator, deoarece ele au investigat mai multe aspecte neexplorate până în prezent, aflate sub pericolul dispariţiei imemorabile, printre care menţionăm: valorificarea contribuţiei artistice a personalităţilor de etnie romă care au îmbogăţit patrimoniul cultural autohton în cadrul artei interpretative din Republica Moldova; reconstituirea elementelor tradiţionale inedite a culturii imateriale a comunităţilor de credincioşi ruşi de rit vechi din oraşele Bălţi, Edineţ şi Cahul; analiza etnoliterară a componentelor etnografice prezente în folclorul şi literatura artistică a găgăuzilor; dezvăluirea impactului alimentaţiei tradiţionale asupra formării conştiinţei etnoidentitare a bulgarilor din Republica Moldova; revelarea noului curent literar „stilul basarabean” generat în cadrul textelor idiş de scriitorii basarabeni de origine etnică iudaică şi iniţierea în baza analizei interdisciplinare a acestora a unor investigaţii umanistice inovative privind modul de viaţă tradiţional şi moravurile etnosociale a evreilor basarabeni în perioada interbelică. Rezultatele investigaţiilor etnologice autohtone obţinute în cadrul Proiectului au fost diseminate în spaţiul ştiinţific comun de cercetare umanistică, contribuind la promovarea internaţională a patrimoniului cultural imaterial al comunităţilor etnice conlocuitoare din Republicii Moldova. Colaboratorii Centrului au prezentat comunicări ştiinţifice etnologice inovatoare în cadrul manifestărilor internaţionale organizate în Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă, România, Bulgaria, Turcia, Cehia, Franţa, Turkmenistan. Totodată, colaboratorii ştiinţifici au contribuit la creşterea impactului internaţional al rezultatelor obţinute în cadrul procesului de investigaţie autohton, prin publicarea studiilor etnologice inovatoare în Ucraina, România, Federaţia Rusă, Bulgaria, Turcia, Turkmenistan.

Proiectul sumează 40 de compartimente în formă de monografii individuale, colective sau culegere de articole ştiinţifice.

Activitatea redacţională de editare: în anul 2013 au fost publicate 382 materiale ştiinţifice cu un volum total cca. 450 c.a., dintre care: monografii naţionale – 5 (1 – publicată în revistă), monografii internaţionale – 3, participări la monografie internaţională – 1; culegere de articole naţionale – 3; ghid metodologic, capitole în ghiduri metodologice – 3; manuale, lucrări didactice, capitole în manuale naţionale – 8, internaţionale – 2; capitole în monografii şi culegeri naţionale – 3, internaţionale – 5; articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 – 1, cu factor de impact 0,1-0,9 – 1; articole în alte reviste editate în străinătate – 23; articole în reviste naţionale, categoria B – 86, categoria C – 14; articole în alte reviste naţionale – 7; articole în culegeri naţionale – 16; în culegeri internaţionale – 22; articole în dicţionare internaţionale – 2; articole în enciclopedii – 9; rapoarte publicate în culegeri naţionale – 14, internaţionale – 29; teze la conferinţe naţionale – 10; cu participare internaţională – 84, internaţionale – 34.

Pregătite pentru ediţie un şir de materiale – monografii, articole ştiinţifice în volumul total cca. 150 c.a.

Deplasări şi stagii peste hotare: au fost efectuate 72 de deplasări, dintre care în scopul participării la întruniri ştiinţifice – 59; stagii de documentare – 13.

În scopul participării la manifestări ştiinţifice sau documentării ştiinţifice Institutul a fost vizitat de 67 de specialişti de diferite domenii de peste hotare – România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Polonia, Georgia, Turcia, Italia, canada, Suedia, Letonia, Israel.

Organizarea manifestărilor ştiinţifice: pe parcursul anului au fost organizate conferinţe internaţionale/naţionale – 5, seminare ştiinţifice -2, mese rotunde – 2.

Participări cu comunicare la manifestările ştiinţifice internaţionale/naţionale – 228.

Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării (emisiuni TV/Radio) – 112;

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc. – 58

La solicitarea Guvernului R. Moldova au fost avizate 20 de Proiecte de hotărâri; la solicitarea Biroului Relaţii interetnice au fost efectuate 5 Rapoarte sau Note informative.

Cercetări arheologice de teren: cercetări perieghetice au fost efectuate în r-le Vulcăneşti, Ciumai, Comrat, Cimişlia, Leova, Cahul, Taraclia, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Anenii Noi, Floreşti, Ungheni, Hănceşti. Săpături arheologice au fost efectuate la 12 monumentele, dintre care pot fi numite Conacul Manuk-Bei (Hînceşti), Conacul cu parc dendrologic A. Pommer” (s. Ţaul), staţiunea paleoliticul superior Raşcov 8 (Camenca), staţiunea paleoliticul inferior Bairaki (Dubăsari), cercetări arheologice în monumentul medieval Cetatea Sorocii ş. a.

Decoraţii de stat: în anul 2013. dr. hab. Aurelian Dănilă a fost decorat cu Ordinul de Onoare, iar  dr. hab. Tudor Stavilă – cu Ordinul „Gloria Muncii”; dr Liubovi Cimpoeş – cu medalia „Meritul Civic”. Dna dr. Ecaterina Cojuhari a fost decorată Почетной наградой „Святая Софья” Решением экспертной комиссии Международной имиджевой  программы „Лидеры XXI века”, or. Kiev.