AVIZ SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR (SPECIALITATEA-651.01. TEORIA ŞI ISTORIA ARTELOR PLASTICE) A DOAMNEI NATALIA PROCOP „BATIK-UL ÎN ARTELE DECORATIVE DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor (Specialitatea – 651.01. Teoria şi istoria artelor plastice) a doamnei Natalia Procop „Batik-ul în artele decorative din Republica Moldova”, conducător ştiinţific – dr. hab. în studiul artelor – Tudor Stavilă. Susţinerea va avea loc în Sala Argintie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare, nr. 1) la 22 decembrie 2014, începând cu orele 10.00.

Publicaţiile ştiinţifice ale autoarei la tema tezei:

Procop, N. Originile  şi tehnologia batik-ului. În: Arta. Seria arte vizuale. 2009. Chișinău: Elan Poligraf, 2009, p. 93-97; Procop, N. Condiţiile apariţiei batik-ului în Basarabia. În: Limba Română, nr. 11-12 (173-174), 2009, Chişinău, p. 183-186; Procop, N. Batik-interferenţe  interdisciplinare. În: International Conference of Young Researchers ediţia a VIII-a, Chişinău, 2010, p. 140; Procop, N. Particularităţile şi specificul batik-ului contemporan din Republica Moldova. În: Arta. Seria arte vizuale. Chişinău, 2010, p. 99-108; Procop, N. Création de l’école nationale du batik et de tapisserie. În: Arta. Seria arte vizuale. Chişinău, 2011, p. 106-113; Procop, N. Baticul – interferenţe de tradiţii. În: Limba Română, nr. 3-4 (201-202), Chişinău, 2012, p. 215-218; Procop, N. Tendinţa non-figurativului în batik-ul şi tapiseria contemporană din Republica Moldova. În: Arta. Seria arte vizuale. Chişinău, 2012, p. 114-120; Procop, N. Batik-ul din fondurile MNAM. În: Arta, Chişinău, 2013, p. 124-130.

Adnotarea lucrării

Procop Natalia, Batik-ul în artele decorative din Republica Moldova, teză de doctor în studiul artelor şi culturologie.

Structura tezei: introducere, trei capitole, adnotări în trei limbi, concluzii şi recomandări, bibliografie din 185 de titluri, 112 figuri, anexă, 159 de pagini (129 de pagini de text de bază). Rezultatele obţinute sunt publicate în opt lucrări ştiinţifice.

Cuvinte-cheie: artă textilă, artă decorativă, batik, batik dezlegat, tehnica liberă, ikat, pictură pe mătase, mătase, ceară, rezervă.

Domeniul de studiu: 651.01 – Istoria şi Teoria Artelor Plastice.

Scopul tezei constă în specificarea locului şi rolului batik-ului în arta naţională, realizările şi perspectivele  pentru  viitor.

Obiectivele prezentei lucrări constau în: valorificarea surselor documentare pe tema vizată din arhivele şi bibliotecile Republicii, dar şi din bibliotecile altor ţări; identificarea specificului metodologico-tehnologic în realizarea practică a lucrărilor artiştilor plastici autohtoni; determinarea tendinţelor dezvoltării batik-ului în Republica Moldova după anii ’90 ai secolului al XX-lea; evidenţierea importanţei expoziţiilor şi a taberelor internaţionale de creaţie în evoluţia batik-ului; catalogarea numelor artiştilor din domeniul artei batik-ului şi a creaţiilor mai importante.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în această lucrare este definirea rolului batik-ului în contextul artelor decorative din Moldova, care a permis elucidarea procesului evolutiv al genului studiat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea  reprezintă primul studiu ştiinţific ce vizează geneza, evoluţia şi perspectivele de dezvoltare ale batik-ului în contextul artelor decorative din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică derivă din rezultatele analizei detaliate a tendinţelor evoluţiei batik-ului moldovenesc cu scopul de a evidenţia aspecte noi de realizare plastică şi cercetare.

Valoarea aplicativă. Teza conţine o descriere detaliată a lucrărilor de artă, precum şi informaţii utile privind activitatea artiştilor plastici, mijloacele plastice, tehnicile de lucru utilizate etc., informaţii ce ar putea fi utilizate în procesul didactic din instituţiile de învăţământ de profil. Întocmirea listei privind articolele din domeniul batik-ului din colecţiile particulare şi muzeistice din patrimoniul cultural al ţării ar facilita în mod evident investigarea şi restabilirea tabloului general al dezvoltării batik-ului în Moldova. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost expuse în cadrul a 13 conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi reflectate în opt articole în reviste ştiinţifice de specialitate din Republica Moldova, volumul total depăşeşte 4,5 coli de autor.