REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. I. CHIŞINĂU, 2006

Revista 1
Предлагаемый читателю журнал представляет собой первый том нового ежегодного издания по этнологии и культурологии, выпускаемого Центром этнологии Института культурного наследия Академии наук Молдовы. В журнале содержатся материалы этнологических, культурологических и исторических исследований. Особый интерес представляет опубликованная монография об этногосударственном законотворчестве и защите прав национальных меньшинств в Республике Молдова на примере украинского населения, автором которой является В. П. Степанов. Кроме того, в издание включены материалы, посвященные меж- этническим отношениям в республике, этнографической, литературоведческой и лингвистической проблематике, межкультурной коммуникации. В отдельный раздел помещены статьи молодых исследователей. Помимо научных статей и сообщений, в журнале есть рубрика «Рецензии», куда вошли отзывы и аннотации на вышедшие книги сотрудников Института.

Revista propusă cititorului constituie primul volum al unei ediții anuale noi de Etnologie și Culturologie, editate de Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Revista conține diverse materiale din cercetările etnologice, culturologice și istorice. Un interes aparte prezintă publicarea monografiei lui V. Stepanov despre legislația de stat în vederea protecției minorităților etnice din Republica Moldova și în special a populației ucrainene. În afară de acestea, ediția de față conține diverse materiale, dedicate relațiilor interetnice, problematicii etnografice, literare și lingvistice, interferențelor interculturale. Într-un capitol aparte sunt plasate articolele tinerilor cercetători. În afară de articole științifice și comunicări, revista conține rubrica ”Recenzii”, unde au intrat opiniile și adnotările referitoare la noile apariții editate de colaboratorii Institutului nostru.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. I. CHIŞINĂU, 2006 pdf

Autorii: Авторский коллектив
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]