REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. V. CHIŞINĂU, 2010

Revista 5
Tema principală a acestui volum este ”Etnologia copilăriei”. Studiile autorilor reflectă specificul etnocultural al etnologiei copilăriei în diferite comunităţi etnice precum moldovenii, ucrainenii, lipovenii, găgăuzii, bulgarii, romii şi evreii, care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova şi în ţările limitrofe. Spectrul tematic reflectat în paginile acestei reviste este foarte larg. Unele materiale sunt dedicate cercetării socionormative din etnologia copilăriei (articolele Iu. Bejan-Volc, I. Duminica, O. Luchianeţ, E. Bric). Aspectele interdisciplinare ale cercetării copilăriei în calitate de concept cultural este prezentat în lucrarea lui N. Zinevici. Descoperiri interesante legate de problemele social-psihologice se conţin în lucrările I. Caunenco, N. Caunova, L. Gaşper, N. Ivanova. Aspectul etnopedagogic poate fi văzut în cercetările lui V. Cojuhari, A. Covalov, A. Ţarălungă. Articolele despre jocurile copiilor ale lui I. Ghinoiu şi V. Starcov, despre costumul tradiţional al copiilor bulgari (E. Bancova), metodele tradiţionale de tratament (E. Cvilincova), spaţiul destinat copiilor în locuinţa slavilor de Răsărit (N. Duşacova), sunt dedicate cercetării temei copilăriei sub aspect etnografic. Tema copilăriei a fost reflectată şi în cercetările interdisciplinare, efectuate la interferenţa etnologiei şi etnofilologiei (D. Nicoglo, V. Sîrf, S. Procop, J. Cuşnir, I. Şihova, R. Osadci). În afară de studiile tematice, acest volum conţine şi materiale din domeniul istoriei şi a relaţiilor interetnice (V. Stepanov, O. Galuşcenco, D. Haidarlî, L. Ostapenco, A. Magola). Autorii examinează diferite perioade istorice în dezvoltarea statalităţii moldoveneşti, cercetează numărul şi componenţa etnică a populaţiei din spaţiul Pruto-Nistrean la sf.sec. XVI – înc.sec. XIX. O atenţie deosebită se acordă situaţiei social-economice a naţiunii titulare în trecut şi în prezent. Sunt interesante materialele factologice prezentate în studiul lui A. Magola, dedicat istoriei bisericii lipoveneşti din satul Cunicea. Pagina tânărului cercetător este reprezentată de doctorandul I. Miglev cu un studiu despre ritualurile de pomenire la bulgari (sărbătoarea Sofinden).

Acest volum este dedicat jubileului academicianului Constantin Popovici.

Тематикой данного номера журнала является «Этнология детства». Статьи авторов освещают этнокультурную специфику этнологии детства у различных этнических общностей – молдаван, украинцев, русских старообрядцев, гагаузов, болгар, ромов и евреев, проживающих в Республике Молдова и в сопредельных странах. Спектр вопросов, освещаемых на страницах журнала, довольно широк. Ряд материалов связан с исследованием соционормативной сферы этнологии детства (статьи Ю. Бежан-Волк, И. Думиники, О. Лукьянец, Е. Брика). Междисциплинарный аспект изучения детства как концепта культуры представлен в работе Н. Зиневич. Интересные изыскания, связанные с социально-психологическими проблемами, содержатся в работах И. Кауненко, Н. Кауновой, Л. Гашпер, Н. Ивановой. Этнопедагогический аспект освещен в исследованиях В. Кожухаря, А. Ковалова, А. Царэлунгэ. Исследованию темы детства в этнографическом ключе посвящены статьи по детским играм (И. Гиною, В. Старков), традиционной детской одежде болгар Молдовы (Е. Банкова), народным способам лечения болезней (Е. Квилинкова), детскому пространству в восточнославянском жилище (Н. Душакова). Тема детства нашла отражение и в исследованиях междисциплинарного характера, выполненных на стыке этнологии и этнофилологии (Д. Никогло, В. Сырф, С. Прокоп, Ж. Кушнир, И. Шихова, Р. Осадчи). Детская тема представлена и в ряде работ искусствоведческого характера, связанных с изучением детских украшений и отражением образа ребенка в изобразительном искусстве. Кроме тематических статей в настоящий журнал включены также и материалы по проблемам истории и межэтнических отношений (В. Степанов, О. Галущенко, Д. Хайдарлы, Л. Остапенко, А. Магола). Авторы рассматривают существование молдавской государственности в различные исторические периоды, исследуют этнический состав и численность населения Пруто-Днестровского междуречья в конце XVI – начале XIX вв. Особое внимание уделяется социально-экономическому положению титульной нации в прошлом и настоящем. Интересный фактологический материал содержится в статье А. Магола, посвященной истории старообрядческой церкви с. Кунича. Страница молодого исследователя представлена работой докторанта И. Миглева по болгарской поминальной обрядности (праздник Софинден).

Данный номер журнала посвящен юбилею академика Константина Поповича.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. V. CHIŞINĂU, 2010 pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]