REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. VII. CHIŞINĂU, 2010

Revista 7
Acest număr al revistei este dedicat memoriei Ritei Kleiman (1947–2008) şi conţine materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale ”Probleme actuale ale Arheologiei, Etnologiei şi Studiului Artelor” (14-16 mai 2009, Chişinău), care a avut loc în incinta Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Articolele incluse în această revistă sunt consacrate problemelor etnosociale şi relaţiilor interetnice într-o societate polietnică. Autorii: Iu. Bejan-Volc, V. Stepanov, V. Blajco, O. Galuşcenco, E. Cojuhari, I. Caunenco, A. Borşevschi, O. Garusova, T. Macovei, V. Chirtoagă, N. Iurcenco, Iu. Buischih, O. Hudaiberdâeva etc. tratează astfel de teme precum: influenţa valorilor culturii tradiţionale asupra autoidentificării etnice, influenţa migraţiei de muncă asupra proceselor de autoidentificare etnică în Moldova, credinţele religioase ale tătarilor nogai din partea de nord a bazinului Mării Negre şi altele. Cercetările lingvistico-culturologice şi etnofilologice sunt prezentate în lucrările lui C. Şişcan, S. Procop, T. Zaicovschi, O. Garusova, V. Sîrf, J. Cuşnir, I. Ijboldina. În ”Pagina tânărului cercetător” sunt prezentate articolele scrise de L. Ţurcan, T. Orlova şi L. Fulea. Un interes deosebit trezesc publicaţiile autorilor străini: I. Alenin (Rusia), Iu. Buiskih, A. Şabaşov, A. Kojoleanko, O. Hudaiberdâeva (Ucraina) şi I. Miglev (Bulgaria). În rubrica ”Recenzii” N. Cara şi A. Covalov prezintă monografia fundamentală a autorilor S. Novacov şi N. Gurgurov ”Село Кортен. Времена и судьбы”, D. Nicoglo şi E. Balan – cartea Z. Şofransky ”Pigmenţii minerali în arta decorativă”. Rubrica ”Aniversări” conţine date biografice şi din activitatea ştiinţifică a Z. Şofransky, S. Novacov şi V. Cojuhari.

Номер, посвященный памяти Риты Яковлевны Клейман (1947–2008), содержит ма-териалы ежегодной Международной научной конференции «Актуальные проблемы ар-хеологии, этнологии и искусствоведения» (14–16 мая 2009, Кишинэу), проходившей в Институте культурного наследия АНМ. Включенные в журнал статьи посвящены этносоциальным проблемам, межэтническим отношениям в полиэтническом обществе. Их авторы: Ю. Бежан-Волк, В. Степанов, В. Блажко, О. Галущенко, Е. Кожухарь, И. Кауненко, А. Боршевский, О. Гарусова, Т. Маковей, В. Киртоагэ, Н. Юрченко, Ю. Буйских, О. Худайбердыева и др. рассматривают такие вопросы, как влияние ценностей традиционной культуры на этническую самоиндентификацию, влияние трудовой миграции на процессы этнического самоопределения в Молдове, религиозные верования ногайцев Северного Причерноморья и др. Лингвокультурологические и этнофилологические исследования представлены работами К. Шишкана, С. Прокоп, Т. Зайковской и О. Гарусовой, Д. Никогло, А. Шабашова, В. Сырфа, Ж. Кушнир, И. Ижболдиной. «Страница молодого исследователя» предлагает статьи Л. Цуркан, Т. Орловой, Л. Фуля. Особый интерес вызывают материалы зарубежных авторов: И. Аленина (Россия), Ю. Буйских, А. Шабашова, А. Кожолянко, О. Худайбердыева (Украина), И. Миглева (Болгария). В разделе «Рецензии» Н. Кара и А. Ковалов рассказывают о фундаментальной монографии С. Новакова и Н. Гургурова «Село Кортен. Времена и судьбы», Д. Никоголо и Е. Балан – о книге З. Шофрански „Pigmentul minerali în arta decorativă”. Рубрика «Юбилеи» содержит материалы о З. Шофрански, С. Новакове и В. Кожухаре.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. VII. CHIŞINĂU, 2010pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]