REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. VIII. CHIŞINĂU, 2010

Revista 8
Ediţia de faţă conţine diverse materiale care reflectă direcţiile principale de cercetare din Centrul de Etnologie al IPC al AŞM. Majoritatea articolelor este dedicată problemelor de etnologie şi relaţiilor interetnice. Volumul începe cu un articol scris de V. Stepanov, dedicat memoriei lui I. A. Anţupov. În rubrica ”Probleme etnosociale – istorie şi contemporaneitate” sunt plasate articolele lui V. Stepanov, Iu. Bejan-Volc, E. Cojuhari, I. Caunenco, N. Caunova. Rubrica ”Relaţii interetnice în societate polietnică” conţine materialele lui O. Galuşcenco, V. Nevzorova şi A. Magola. O altă rubrică cu denumirea ”Cercetări lingvoculturologice şi etnoculturale” conţine lucrările S. Procop, V. Sîrf şi E. Raţeeva. Rubrica ”Culturologie” este reprezentată de articolele J. Cuşnir, V. Rocaciuc şi Iu. Griber. În rubrica ”Cercetări etnografice” cititorul va găsi studiile semnate de D. Nicoglo, V. Stepanov şi I. Duminica. Autorii C. Şişcan şi L. Drumea şi-au publicat articolele în rubrica ”Comunicări”. ”Pagina tânărului cercetător” conţine articolele N. Duşacova, T. Orlova, M. Cernei-Băcioiu, I. Miglev. În rubrica ”Recenzii” L. Condraticova face o prezentare a anuarului ”Analecta Catholica” (vol. 4), M. Guboglo prezintă cartea E. Cvilincova ”Заговоры, магия и обереги в народной медицине гагаузов”. Rubrica ”In memoriam” conţine amintiri despre activitatea ştiinţifică a academicianului Constantin Po-povici.

Выпуск содержит материалы, отражающие основные направления исследований Центра этнологии ИКН АНМ. Большинство статей посвящено проблемам этнологии и межэтнических отношений. Номер журнала открывается статьей В. Степанова, посвященной памяти историка И. А. Анцупова. В разделе «Этносоциальные проблемы – история и современность» помещены статьи В. Степанова, Ю. Бежан-Волк, Е. Кожухарь, И. Кауненко, Н. Кауновой. Рубрику «Межэтнические отношения в полиэтническом сооб-ществе» представляют материалы О. Галущенко, В. Невзоровой, А. Магола. «Лингвокультурологические и этнолитературные исследования» – так называется следующий раздел, в который включены работы С. Прокоп, В. Сырфа, Е. Рацеевой. Рубрика «Культурология» представлена статьями Ж. Кушнир, В. Рокачук, Ю. Грибер. В разделе «Этнографические исследования» читатель может найти материалы Д. Никогло и В. Степанова, а также И. Думиника. К. Шишкана и Л. Друмя – авторы сообщений, размещенных под соответствующей рубрикой. «Страница молодого исследователя» предлагает статьи Н. Душаковой, Т. Орловой, М. Черней-Бэчою, И. Миглева. В разделе «Рецензии» Л. Кондратикова рассказывает о IV номере издания «Analecta Catholica», а М. Губогло – о книге Е. Н. Квилинковой «Заговоры, магия и обереги в народной медицине гагаузов». Рубрика «In memoriam» содержит воспоминания о творческом пути академика Константина Поповича.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. VIII. CHIŞINĂU, 2010 pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]