SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR. Pretendent: Dolgodvorov Veaceslav

A V I Z

21 februarie 2017

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR

Pretendent: Dolgodvorov Veaceslav

 

Conducător ştiinţific: Roșca Angelina, dr. în studiul artelor, profesor universitar

 

Consiliul ştiinţific specializat: D 22. 654. 01 – 02

 

Tema tezei: Particularitățile regiei în teatrele rusе din Republica Moldova la intersecție de veacuri

 

Specialitatea: 654.01. Artă teatrală, coregrafică

Data: 21 februarie 2017

Ora: 14.00

Local: Academia de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, etajul 2, Sala Mică

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Сategoria «В»

 1. «Особенности педагогической и постановочной режиссуры в русских театрах Молдовы в конце ХХ – начале ХХI веков».

Arta. Seria arte audio-vizuale, Chișinâu, 2010. ISSN 1857-1050, р. 108-114.

Сategoria «С»

 1. «Русские театры Республики Молдова на рубеже ХХ- ХХI веков: сохранение традиций русской театральной школы»

Artă și educație artistică, Bălți, №1 (16) 2011. ISSN 1857-0445, р.35-47.

 

Articole în culegeri ştiinţifice internaţionale

 1. «Русские театры Молдовы на рубеже веков: особенности и проблемы режиссуры».

Международная научно-практическая конференция «Деятельность социально-культурных институтов в современной социокультурной ситуации: проблемы теории и практики», Прага, 2013. p.55-65.

 1. «Студийность как форма профессионального формирования актеров».

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы подготовки специалистов в области психопедагогики и театрального искусства», Кишинев, 2011. p.373-379.

 1. «Государственный театр драмы и комедии им.Н.С.Аронецкой: проблемы режиссуры на перекрестке веков».

II Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского общества», Тирасполь, 2009. p.125-135.

 

Rezumatul tezei

 

 1. Problematica abordată

Identificarea particularităţilor regiei scenei ruse din Republica Moldova, definirea originalităţii viziunii regizorale şi a personalităţii lor artistice constituie una din temele importante ale teatrologiei moldoveneşti contemporane. Doar regizorul poate intui în mod direct sensul ascuns al fenomenelor realităţii şi a transpune într-o formă artistică proprie atât o operă aparte, cât şi întreaga creaţie a unui dramaturg. Iată de ce cercetarea creației maeştrilor artei teatrale ruse din Republica Moldova, identificarea unicităţii stilului şi particularităţile de regie prezintă un interes deosebit. Perioada supusă cercetării în teza de doctorat  – sfârșitul sec. XX – începutul sec. XXI reprezintă о cotitură în viaţa ţării. Dacă pentru teatrul naţional din Republica Moldova aceasta este o perioadă de renaştere, de activitate intensă  şi productivă, pentru teatrele ruse, care s-au desprins de matca teatrului rus, a constituit, de fapt, o perioadă de izolare, de instabilitate în cadrul colectivelor artistice, soldată, respectiv, cu grave probleme de regie. Astfel, devine stringentă evaluarea realizărilor regizorilor din teatrele rusești din Republica Moldova în contextul culturii teatrale a ţării.

 

 1. Conţinutul de bază al tezei

Teza este structurată în trei capitole, 15 compartimente, care însumează 135 pagini de text, bibliografie (213 titluri) și 3 anexe.

Capitolul 1, Aspecte istorice si teoretice ale regiei, cuprinde cinci compartimente, în care este examinată literatura științifică, metodologică, istorică, precum și documentele de arhivă existente în domeniul supus cercetării. Pe baza surselor studiate au fost formulate problemele principale de cercetare și a fost propus un algoritm, care i-a permis autorului să întreprindă o analiză complexă a regiei maeștrilor ruși ai scenei din Republica Moldova.

Capitolul 2, Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”: totalitatea stilurilor regizorale individuale la răscrucea secolelor, este alcătuit din șapte compartimente și cuprinde: o estimare a situației în Teatrul Rus „A.P. Cehov” din Chișinău la răspântie de veacuri; analiza creațiilor scenice ale regizorilor Veaceslav. Madan, Ilya Șaț, Petru Vutcărău și Sandu Vasilache, precum și regia de tip actoricesc a lui Victor Cazacenco.

Capitolul 3, Teatrul de Stat de Dramă și Comedie din Transnistria „N.S. Aronețcaia”, Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „De pe strada Trandafirilor”: căi de păstrare a tradițiilor la tranziția dintre epoci, este redactat în trei compartimente. Prima secțiune reflectă problemele regizorale ale teatrului din Tiraspol, legate de schimbarea paradigmei socio-culturale, dar și de instabilitatea din interiorul colectivului. Compartimentul doi este dedicat analizei activității scenice și a relevării particularităților regizorale ale întemeietorului Teatrului Dramatic de Stat pentru Tineret „De pe strada Trandafirilor” (Chișinău) Iurie Harmelin. Fiecare capitol se finalizează cu concluziile de rigoare.

 

 1. Principalele rezultate obţinute
 2. Identificarea modificărilor de paradigme socio-culturale care au influenţat activitatea teatrelor rusești din Republica Moldova, în general, şi specificului regiei, în special.
 3. Reliefarea stilului individual regizoral al maeştrilor teatrelor rusești din Republica Moldova, care s-a format sub influenţa tradiţiilor şcolii teatrulu rus şi s-a metamorfozat în timp, iar la răscrucea secolelor s-a cristalizat în diverse estetici artistice şi modalităţi de expresie ale regiei.
 4. Evidențierea impactului activității regizorale a maeştrilor teatrelor moldoveneşti, caree a permis integrarea teatrului rus în procesul teatral al ţării.
 5. Caracterizarea artei regizorale a teatrelor rusești din Moldova din perioada cercetată prin explorarea cronotopului teatrului clasic, modernist şi postmodernist, prin sinteza diverselor sisteme teatrale, metodici şi tehnici regizorale.
 6. Reevaluarea contribuţiei activității regizorilor din teatrele rusești la formarea culturii teatrale din Republica Moldova.
 7. Reconsiderarea unor aspecte inedite ale procesului teatral din țară de la finele secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea.