Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional „Zilele Muzicii Noi” din Republica Moldova

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Valeria Barbas

Conducător ştiinţific: Violina Galaicu, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător

Consiliul ştiinţific specializat: D 22. 612. 01-05

Tema tezei: Dialogul intercultural în cadrul Festivalului Internaţional „Zilele Muzicii Noi” din Republica Moldova

Specialitatea: 653.01 Muzicologie

Data: 29 august 2017

Ora: 12:00

Local: Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, Sala Mică.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole ştiinţifice în reviste de profil recunoscute, Categoria B

 1. Barbas V. Reflexe interculturale în monoopera “Ateh, sau revelaţiile prinţesei khazare” de Ghenadie Ciobanu. În: Arta 2010, Seria Arte audio-vizuale, Chişinău: Grafema Libris, 2010, p. 87-92. ISSN 1857-1050.
 2. Barbas V. Sincretism contemporan în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi, În: Arta 2011, Seria Arte audio-vizuale, Chişinău: Tipografia Reclama, 2011, p.173-175. ISSN 1857-1050.
 3. Barbas V. Gheorghe Mustea şi Festivalul Zilele Muzicii Noi într-un dialog intercultural. În: Arta 2011, Seria Arte audio-vizuale, Chişinău:Tipografia Reclama, 2011, p.161-163. ISSN 1857-1050.
 4. Barbas V. Festivalul Zilele Muzicii Noi – un test al potenţialului artistic şi creativ. În: Arta 2012, Seria Arte audio-vizuale, Chişinău:Garomont-Studio, 2012, p. 185-188. ISSN 1857-1050.
 5. Barbas V. Ansamblul Ars Poetica – vocea muzicii noi. În: Arta 2012, Seria Arte audio-vizuale, Chişinău: Garomont-Studio, 2012, p. 55-58. ISSN 1857-1050.
 6. Barbas V. In Memoriam Pavel Rivilis, În: Arta 2014, Seria Arte audio-vizuale, Chişinău: Garomont-Studio, 2014, p.160-163. ISSN 1857-1050.
 7. Barbas V. Dimensiuni interculturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu, În: Arta 2015, Seria Arte audio-vizuale, Vol. XXIV, nr. 2, Chişinău, 2015, p.36-42. ISSN 2345-1181.
 8. Barbas V. Complementaritate stilistică în „Passion XXI pentru orgă şi orchestră” de Vladimir Beleaev. În: Arta 2016. Seria Arte audio-vizuale, Chişinău, 2016, p.32-39, E-ISSN 2537-6136.

Categoria C

 1. Barbas V. Dialogul Intercultural în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi din Moldova. Studiu de Caz: Monoopera Ateh, sau Revelaţiile prinţesei khazare de Gh. Ciobanu, În: Revista ”Artă şi educaţie artistică” 3-4, Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi, 2009, p. 7-12. ISSN 1857-0445.

Materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale

 1. Barbas V. Ars Poetica – laborator de creaţie şi experimentări. În: Arta şi Tradiţia în Europa, ediţia a III-a, Iaşi: Ed. ”Spiru Haret”, 2012. p.204-208. ISSN 2067-6719.
 2. Barbas V. Condiţia de existenţă a unui ansamblu de muzică contemporană. Dialoguri interculturale cu   Liviu Dănceanu. În: Arta şi Tradiţia în Europa, Ed. a IV-a, Iaşi: Ed. ”Spiru Haret”, 2013, p.144-148.
 3. Barbas V. Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi – un rezonator cultural susceptibil, În: Arta şi tradiţia în Europa, ediţia a IV-a, Iaşi: Spiru Haret, România, 2013, p.149-152. ISSN 2067-6719.
 4. Barbas V. Perceptibilitatea fenomenului muzical contemporan: rolul educaţiei artistice, În: Educaţia artistică în contextul mediului social-cultural al sec. al XXI-lea, (Bălţi 7-8 noiembrie, 2013), Chişinău: Şagius-Grafic, 2014, p.129-132. ISBN 978-9975-4227-3-4.
 5. Barbas V. Interculturalitatea în context european, În:”Arta şi tradiţia în Europa”, ediţia a VI-a. Iaşi: Ed ”Spiru Haret”, Iaşi, 2015, p.139-144. ISSN 2067-6719.

Materialele conferinţelor ştiinţifice naţionale

 1. Barbas V. Monoopera “Ateh, sau revelaţiile prinţesei khazare” de Ghenadie Ciobanu (Consideraţii generale), În: Problemele actuale ale ştiinţelor umanistice, Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, UPS „I. Creangă”, vol.VIII, Chişinău: UPS „I. Creangă”, 2009, p. 277-282.
 2. Barbas V. Abordarea metodologică a dialogului intercultural în arealul muzical contemporan din Moldova. În: Problemele actuale ale ştiinţelor umanistice, UPS „I. Creangă”, Chişinău: Tipogr. UPS „I. Creangă”, 2010, p. 255-261.
 3. Barbas V. Abordări teoretico-conceptuale ale interculturalităţii, În: Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie. Culegere de articole In honorem dr. Ludmila Toma, Chișinău: Notograf Prim, 2017, p. 245-250.
 4. Barbas V. Dimensiuni şi delimitări conceptuale ale dialogului intercultural. În: Problemele actuale ale ştiinţelor umanistice, UPS „I. Creangă”, Chişinău: Universitatea Pedagogică „I. Creangă”, 2015, p. 305-314.

Rezumate la conferinţele naţionale cu participare internaţională

 1. Barbas V. Interferenţe culturale în creaţia compozitorului Laurenţiu Gondiu, Conferinţa Ştiinţifică cu participare Internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, Chişinău: Notograf Prim, 26-28 mai, 2015, p. 107. ISBN 978-9975-4319-6-5.
 2. Barbas V. Dansurile Simfonice de P. Rivilis: Simfonizarea monodiei. Conferinţa Ştiinţifică cu participare Internaţională „Probleme Actuale ale Arheologiei, Etnologiei şi Studiului Artelor”, Chişinău: Profesional Service, 22-24 mai, 2013, p.75-76. ISBN 978-9975-4319-6-5.

Rezumate la conferinţele ştiinţifice internaţionale

 1. Barbas V. Reflexe interculturale în Passion-XXI für Orgel und Orchester de Vladimir Beleaev. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ed. a VIII-a, 31 mai- 2 iunie, 2016, Chişinău: Notograf Prim, p.110-111.ISBN 978-9975-84-014-9.
 2. Barbas V. Perspective de abordare a interculturalităţii în contextul muzical contemporan din Republica Moldova, Conferinta Internaţională a Tinerilor Cercetatori, ed. a VIII-a, 11-12 noiembrie 2010, Chisinau: Simbol-NP, p. 125. ISBN 978-9975-9898-4-8.
 3. Barbas V. Festivalul Zilele Muzicii Noi – dialog între culturi, Conferinta Internaţională a Tinerilor Cercetatori, ed. a VIII-a, 11-12 noiembrie 2010, Chisinau: Simbol-NP, p. 126. ISBN 978-9975-9898-4-8.
 4. Barbas V. Dialogul intercultural muzical: perspective de cercetare a fenomenului în creaţia academică contemporană din Republica Moldova, Conferinţa Internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ed. a IX-a, 30-31 mai 2017, IPC, Chişinău: Notograf Prim, p. 97, ISBN 978-9975-84-014-9.
 5. Barbas V. Repere de cercetare a dialogului intercultural muzical în creaţia academică contemporană din Republica Moldova, Colocviul Internaţional „La Francopolyphonie”, ed. a XII-a, Multilinguisme, contrastivité et communication interculturelle, 7-8 aprilie 2017, ULIM, Chişinău, p. 38-39.

 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată

Cercetarea vizează o problematică actuală şi complexă în muzicologia din Republica Moldova, ce cuprinde patru dimensiuni de investigare: dialogul intercultural muzical în cadrul festivaluri-lor de muzică nouă, fenomenul de festivalizare, muzica contemporană academică (cercetarea creaţiei sub aspectul  reflexelor interculturale şi intertextuale) şi analiza relaţionării aspectelor sus-numite.

 1. Conţinutul de bază al tezei

Teza este structurată în patru capitole, ce însumează 159 de pagini text de bază: bibliografie din 261 surse, 9 Anexe, 66 exemple muzicale, 14 Figuri, 12 Tabele.

Primul capitol, Conceptualizări ale dialogului intercultural în arta muzicală contemporană, conţine trei subcompartimente şi reflectă izvoarele ştiinţifice de analiză a interculturalităţii, a dialogului intercultural şi a fenomenului intercultural muzical, relevând aspecte de festivalizare şi repere ale metodologiei interculturale muzicale. În plan concret, este prezentat gradul de cunoaştere a problemematicii festivaliere, nemijlocit a cercetărilor FIZMN.

Capitolul doi, Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi din Republica Moldova: traseul istoric, spaţiile culturale antrenate şi efectivul interpretativ, conţine o analiză a etapelor cronologice şi a dimensiunilor interpretative şi culturale interconectate în cadrul FIZMN.

Cel de-al treilea capitol, Perceptibilitatea fenomenului muzical contemporan în cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Noi, evocă problematica festivalieră a muzicii noi, în baza studiului de caz al ediţiilor XX, XXI ale FIZMN. Sunt identificate impedimentele evoluţiei, specifice festivalurilor de muzică nouă, zonele vulnerabile şi actorii principali întru promovarea dialogului intercultural (DI) şi a componisticii autohtone.

În capitolul Rezonanţe interculturale în creaţiile lansate la Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi, al patrulea, analiza impactului DI a permis relevarea reflexelor interculturale în creaţii de referinţă pentru componistica din Republica Moldova, lansate în cadrul FIZMN: monoopera cu balet Ateh, sau revelaţiile prinţesei khazare de Gh. Ciobanu, Passion-XXI pentru orgă şi orchestră de V. Beleaev, Respiraţia florilor de Iu. Gogu și Bicordie de L. Gondiu.

 1. Principalele rezultate obţinute:
 2. Contextualizarea Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi (FIZMN) ca fenomen nou, complex, care a apărut în condiţiile mutaţiilor de paradigmă culturală în calitate de model al proceselor de festivalizare şi dialog intercultural (DI);
 3. Abordarea DI muzical din cadrul FIZMN cu ajutorul unei investigaţii interdisciplinare, cu implicare a muzicologiei, etnomuzicologiei, culturologiei, esteticii, etnologiei, filologiei, filosofiei, fenomenologiei şi semioticii muzicale;
 4. Stabilirea reperelor conceptuale şi metodologice de cercetare a DI în muzica contemporană, a festivalurilor de muzică nouă, implicit a FIZMN;
 5. Elaborarea vectorilor principali ai cercetării DI muzical din cadrul FIZMN în contextul postmodernităţii: identificarea DI şi elucidarea noilor tendinţe, determinarea impactului DI din cadrul FIZMN asupra creaţiei componistice şi a artei interpretative din Republica Moldova sub aspectele emancipării limbajului componistic, ale reînnoirii genuistice şi stilistice, ale lărgirii spectrului imagistic, tematic şi estetic;
 6. Identificarea dimensiunior de manifestare şi analiză ale DI muzical din cadrul FIZMN: în plan orizontal (raza geografică); în plan vertical, sincronic-diacronic, (perspectiva cultural-istorică); în plan semantico-sintactic (arhetipuri, stileme, aspecte metastilistice);
 7. Intersectarea problematicii DI din cadrul FIZMN cu cea festivalieră, reperarea unor aspecte comune şi distincte ale FIZMN în raport cu alte festivaluri internaţionale de muzică nouă (premise, evoluţii, crize, art-management, perceptibilitate); 7. Stabilirea traiectului istoric şi etapizarea Festivalului, sistematizarea datelor privind creaţiile din cadrul FIZMN semnate de autorii din Republica Moldova, a profilului repertorial al ansamblului de muzică contemporană Ars Poetica;
 8. Conturarea şi aplicarea unei metode interculturale de analiză muzicală a creaţiilor reprezentative din componistica Republicii Moldova, lansate în cadrul FIZMN;
 9. Definirea în contextul muzical contemporan a conceptelor de interculturalitate, dialog intercultural muzical, festivalizare; includerea lor în circuitul ştiinţific autohton, trasarea – în urma acestui demers – a unor direcţii noi în muzicologia din Republica Moldova.