Apariție editorială a IPC: E. Cvilincova. Cultura socionormativă a găgăuzilor: tradiții și transformări

Recent, cercetătoarea Elizaveta CVILINCOVA, doctor habilitat în istorie, a publicat lucrarea „Cultura socionormativă a găgăuzilor: tradiții și transformări” (Соционормативная культура гагаузов: традиции и трансформации)

Monografia este consacrată studierii culturii socionormative a găgăuzilor prin prisma „culturii cotidianității”, explorând-o ca o componentă importantă a tradiției culturale. Bazându-se pe materiale de arhivă și istoriografice, lucrarea ia în considerare tipizarea tradițională de comportament și metodele de parentalitate în familie. Un loc important este acordat studiului mentalității găgăuzilor: utilizând proverbe și zicători se dezvăluie etica, moralitatea și normele sociale ale găgăuzilor. Practicile socio-normative sunt cercetate de autor ca un mecanism de reglementare a vieții sociale și ca parte integrantă a valorilor morale tradiționale. Se relevă rolul și semnificația în societatea găgăuză a instituțiilor socio-normative și a Bisericii Ortodoxe. Sunt analizate activitățile instanțelor coloniale și ale Consiliului Bătrânilor.

Monografia investighează procesul de transformare în domeniul culturii socionormative, care a avut loc sub influența provocărilor din exterior și din interior. O atenție deosebită este acordată studiului tradiției culturale, care este analizat de autor în contextul modelelor tradiționale durabile de comportament. Autorul a examinat mecanismul de continuitate în acest domeniu, cu ajutorul căruia a fost format codul cultural al găgăuzului. Lucrarea concluzionează că mecanismele socionormative au contribuit la reglarea procesului de integrare a întregului grup etnic în spațiul cultural și mental comun.

Felicităm autoarea – doctorul habilitat în istorie Elizaveta Cvilincova cu ocazia editării cărții. Succese în continuare !

Descrierea bibliografică a cărții: КВИЛИНКОВА Е. Н. Соционормативная культура гагаузов: традиции и трансформации. Кишинев: Tipogr. «Print Caro», 2020. 344 с. ISBN 978-9975-56-751-0.

Описание книги на русском языке

Монография посвящена изучению соционормативной культуры гагаузов через призму «культуры повседневности». Она исследуется как способ жизнедеятельности и как важная составляющая культурной традиции. На основе полевого, архивного и историографического материалов в работе рассмотрены традиционные модели поведения и методы воспитания в семье. Важное место уделено изучению ментальности гагаузов. Через пословицы и поговорки раскрываются этика, мораль и социальные нормы гагаузов. Соционормативные практики исследованы автором как механизм регуляции общественного быта и как составная часть традиционных нравственных ценностей. В работе выявляются роль и значимость в гагаузском обществе соционормативных институтов и Православной церкви. Анализируется деятельность колонистских судов и Совета старейшин.

В монографии исследован процесс трансформации в области соционормативной культуры, который происходил как под воздействием вызовов как извне, так и изнутри. Особое внимание уделяется изучению культурной традиции, которая анализируется автором в контексте традиционных устойчивых моделей поведения. Автор рассмотрел механизм преемственности в данной области, с помощью которого формировался культурный код гагаузов. В работе делается вывод о том, что соционормативные механизмы способствовали регулированию процесса интеграции всего этноса в общее культурное и ментальное пространство.