Apariție editorială a IPC: Dumitru Olărescu. Poezia realității în formule cinematografice

Dumitru Olărescu, doctor în studiul artelor, a publicat recent monografia ”Poezia realității în formule cinematografice”, Chișinău: Epigraf, 2020, 192 p.: foto. ISBN 978-9975-60-376-8

 Creația cinematografică a lui Anatol Codru a fost prea puțin cercetată și valorificată de către critica de specialitate, deși ocupă un loc aparte în cadrul cinematografiei naționale de nonficțiune. Astfel, monografia completează un gol în opera de investigare a domeniului și poate fi considerată drept primul studiu asupra creației cinematografice a lui Anatol Codru.

Autorul monografiei remarcă, în primul rând, viziunea profund poetică a cineastului Anatol Codru, comună tuturor discursurilor sale cinematografice. De aici și interferența limbajelor – poetic și cinematografic, fenomen cercetat și expus de Dumitru Olărescu cu lux de argumente teoretice și exemple concludente.

Autorul monografiei abordează discursurile cinematografice ale lui A. Codru dintr-o perspectivă axiologică, cuprinzând întreaga diversitate genuistică: filme istorico-biografice, filme-portrete, filme-monografii, filme-publicistice. În toate aceste lucrări cinematografice se evidențiază elementele ce generează identitatea activității creatoare a protagoniștilor (Dimitrie Cantemir, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Alexandru Plămădeală, Alexei Sciusev) – componentă semnificativă a dimensiunii identitare naționale.

Cu statut de pionierat este și cercetarea genezei și esteticii mitului personal în creația cinematografică a lui Anatol Codru, elucidându-se originalitatea acestui fenomen, valențele identitare și valoarea lui estetică. Autorul monografiei relevă aceste calități prin analize din perspectivă fenomenologică, aplicând și unele mecanisme ale semioticii și hermeneuticii. Astfel, discursul analitic semnat de dr. D. Olărescu, realizat într-un limbaj accesibil, elucidează profund esențele și particularitățile definitorii ale inconfundabilei creații cinematografice ale lui Anatol Codru.

Monografia prezintă interes pentru criticii de artă, cineaști, studenți, pentru toți oamenii de artă și cultură.