Conferința Științifică Internațională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. Ediția a XV-a, 30-31 mai 2023

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

anunță organizarea

Conferinței Științifice Internaționale

PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE

Ediția a XV-a

Conferința se va desfășura la Chișinău, Republica Moldova,

30-31 mai 2023

Manifestarea științifică face parte din acțiunile planificate în cadrul Programului de Stat pentru anii 2020–2023: 80/22.10.19 F. Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european.

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la ariile tematice ale conferinței:

  1. Patrimoniul artistic național la început de mileniu: cunoaștere, evoluție, tendințe;
  2. Mărci identitare ale patrimoniului artistic național în circuitul valorilor culturale europene
  3. Mentalități colective și individuale: forme de manifestare în tradiția etnoculturală din Republica Moldova

Persoanele interesate să participe la conferință sunt rugate să completeze formularul de înregistrare și să-l expedieze la adresa [email protected] până la 28 aprilie 2023.

Rezumatele prezentate nu vor depăși volumul de 1800–2000 de semne cu spații.

Fiecare participant se poate înscrie cu o singură comunicare, iar fiecare comunicare poate avea cel mult doi autori.

Formularul de participare:

Titlul comunicării / Title of the report / Название доклада Prenume Nume, titlul științific/ Name Surname, scientific degree / Имя Фамилия, ученаястепень Instituția, localitatea, țara / Institution, city, country/ Местоработы, город, страна Tezele comunicării (1800–2000 de semne cu spații) / Theses of the report (1800-2000 characters with spaces) / Тезисы доклада (1800-2000 знаков с пробелами).

Lucrările conferinței se vor desfășura la Institutul Patrimoniului Cultural (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 1). Forma desfășurării conferinței: mixtă (directă și online)

Limbile de lucru ale conferinței sunt româna, engleza, rusa.

Cheltuielile de cazare şi transport vor fi acoperite de participanții la conferință.

Organizatorii vor publica programul conferinței și rezumatele comunicărilor, care vor fi distribuite participanților în ziua evenimentului. De asemenea, lucrările prezentate în cadrul conferinței, vor fi publicate într-un volum de studii științifice cu titlul conferinței. Termenul de recepționare a articolelor pentru volumul cu materialele Conferinței este 30 iunie 2023.

Vezi Normele de redactare a articolelor (descarcă).

Comitetul științific își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite pentru participare și a articolelor pentru publicare.

Informații suplimentare pot fi solicitate comitetului de organizare la adresa: [email protected]

Pentru noutăți și informații de contact accesați ich.md

Comitetul de organizare

THE INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE

announces the organization of the

International Scientific Conference

CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION

XV edition

The conference will take place in Chisinau, Republic of Moldova on

May 30-31, 2023

The scientific event is part of the actions planned under the State Program for the years 2020–2023: 80 / 22.10.19 F. The identity dimension of the arts in the Republic of Moldova as an active factor of sustainable development of society in the context of European intercultural dialogue

The papers shall address topics related to the thematic areas of the conference:

1. The national artistic heritage at the beginning of the millennium: knowledge, evolution, trends;

2. Identity marks of the national artistic heritage in the circuit of European cultural values;

3. Collective and individual mentalities: forms of manifestation in the ethno-cultural tradition of the Republic of Moldova

Those interested in attending the conference are asked to complete the registration form and send it to the address [email protected] by April 28, 2023.

The submitted abstracts shall not exceed the volume of 1800–2000 characters with spaces.

Each participant can sign up with a single presentation, and each presentation shall have a maximum of two authors.

Participation form:

Titlul comunicării / Title of the presentation / Название доклада Prenume Nume, titlul științific/ Name, Surname, scientific degree / Имя Фамилия, ученая степень Instituția, localitatea, țara / Institution, city, country/ Место работы, город, страна Tezele comunicării (1800–2000 de semne cu spații) / Theses of the presentation (1800-2000 characters with spaces) / Тезисы доклада (1800-2000 знаков с пробелами).

The conference will take place on the premises of the Institute of Cultural Heritage (Chisinau, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 1). Conference form: mixed (live and online)

The working languages ​​of the conference are Romanian, English, and Russian.

Accommodation and transport costs will be covered by the conference participants.

The organizers will publish the conference program and the summaries of the presentations, which will be distributed to the participants on the day of the event. Also, the papers presented at the conference will be published in a volume of scientific studies with the title of the conference. The deadline for the submission of articles for the volume of Conference materials is 30 June 2023.

See Article Writing Rules (download).

The Scientific Committee is responsible for selecting the proposals received for participation and the articles for publication.

Additional information can be requested from the Organizing Committee at: [email protected]

For news and contact information visit www.ich.md

Organizing Committee

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

объявляет о проведении

XV Международной научной конференции

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ, ОСВОЕНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ

Конференция состоится в Кишиневе, Республика Молдова,

30-31 мая 2023 г.

Данная научная конференция является частью деятельности, запланированной в рамках Государственной программы на 2020–2023 гг.: 80/22.10.19 F. Идентичностная составляющая искусства Республики Молдова как активный фактор устойчивого развития общества в контексте европейского межкультурного диалога.

В сообщениях будут рассмотрены темы, относящиеся к следующим тематическим направлениям конференции:

1. Национальное художественное наследие в начале нового тысячелетия: познание, развитие, тенденции.

2. Маркеры идентичности национального художественного наследия в кругу европейских культурных ценностей.

3. Коллективная и индивидуальная ментальность: формы проявления в этнокультурных традициях Республики Молдова.

Лиц, желающих участвовать в конференции, просим заполнить формуляр регистрации и отправить его по адресу [email protected] до 28 апреля 2023 г.

Объем представленных тезисов не должен превышать 1800–2000 знаков (включая пробелы).

Каждый участник может выступить только с одним докладом, а у каждого доклада может быть не более двух авторов.

Формуляр участия:

  Titlul comunicării / Title of the report / Название доклада Prenume Nume, titlul științific / Name Surname, scientific degree / Имя Фамилия, ученая степень Instituția, localitatea, țara / Institution, city, country/ Место работы, город, страна   Tezele comunicării (1800–2000 de semne cu spații) / Theses of the report (1800–2000 characters with spaces) / Тезисы доклада (1800–2000 знаков, включая пробелы).

Конференция состоится в Институте культурного наследия (мун. Кишинев, пр. Штефан чел Маре ши Сфынт, 1). Форма проведения конференции – смешанная (непосредственное участие и online)

Рабочие языки конференции – румынский, английский, русский.

Расходы на проживание и проезд – за счет участников конференции.

Организаторы опубликуют программу конференции и тезисы докладов, которые будут распределены между участниками в день проведения конференции. Кроме того, доклады, представленные на конференции, будут опубликованы в отдельном сборнике материалов данной конференции. Срок принятия статей для указанного сборника – 30 июня 2023 г.

См.: Правила оформления статей для сборников, издаваемых Институтом культурного наследия (скачать).

Организационный комитет берет на себя ответственность по отбору предложений, поступивших в связи с участием в конференции и публикацией статей.

Дополнительную информацию можно узнать у Организационного комитета по адресу: [email protected]

Новости и контактная информация доступны на ich.md

Организационный комитет