Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în studiul artelor și culturologie

Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în studiul artelor și culturologie

 Candidată: Ana Ghilaș. Consultant științific: Ana-Maria Plămădeală, doctor habilitat în studiul artelor.

Tema tezei: Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță,

specialitatea 654.01 Artă teatrală, coregrafică.

Susținerea publică va avea loc la Institutul Patrimoniului Cultural (bd. Stefan cel Mare și Sfânt, nr.1), la 17 aprilie, ora 14.00, sala 538.

Teza de doctorat poate fi consultată  pe pagina web ANACEC (https://www.anacec. md; https:// www. cnaa.md) și la Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (str. A.Mateeevici, nr.111).

      Componența Consiliului Științific Specializat DH 654.01-24-2 de susținere

a tezei de doctor habilitat:

 Cimpoi Mihai, academician, doctor habilitat în filologie, profesor universitar – președinte

Tipa Violeta, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural – secretar științific

Bălăiță Aurelian, doctor în teatru, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România

Dănilă Aurelian, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Științe din Moldova

Roșca-Ichim Angelina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Mironenco Elena, doctor habilitat în studiul artelor și culturologie, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Rocaciuc Victoria, doctor habilitat în arte, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural

Referenți oficiali:

Cîntec Oltița, doctor în teatrologie, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România

Moskwin Andriej, doctor habilitat în științe umaniste, profesor universitar, Universitatea din Varșovia, Polonia

Vitcu Daniela, doctor în teatru, profesor universitar, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România.