Se anunță ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea publică a tezei de doctor în arhitectură cu titlul: „Politica de stat în urbanismul și arhitectura Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (1944–1955)”

Se anunță ședinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 651.0224–106 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural pentru susţinerea publică a tezei de doctor în arhitectură cu titlul: „POLITICA DE STAT ÎN URBANISMUL ŞI ARHITECTURA REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI (1944–1955)”, la specialitatea 651.02 TEORIA ŞI ISTORIA ARHITECTURII

Autor: OSTAPOV Alina

Conducător ştiinţific:

ȘLAPAC Mariana, mem. cor. al AȘM, dr. hab. în studiul artelor, cerc. conf., Institutul Patrimoniului Cultural.

Data susținerii: 16 iulie 2024, ora: 10.00.

Locația: MD – 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, Sala Mică.

Consiliului Ştiinţific Specializat D 651.02–24–106 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, aprobat de Consiliul de Conducere al ANACEC (Decizia nr.2 din 24.05.2024):

  1. CONDRATICOVA Liliana, dr. hab. în studiul artelor, dr. hab. în istorie, Academia de Științe a Moldovei – președinte.
  2. BRIGALDA Eleonora, dr. în studiul artelor, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – secretar științific.
  3. ROCACIUC Victoria, dr. hab. în arte, cerc. conf., Institutul Patrimoniului Cultural.
  4. CIOCANU Sergius, dr. în arhitectură, Institutul Patrimoniului Cultural.
  5. TRONCIU Sergiu, dr. în arhitectură, conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.
  6. MALCOCI Vitalie, dr. în studiul artelor, conf. univ., Institutul Patrimoniului Cultural.
  7. BRIHUNEȚ Manole, dr. în studiul artelor și culturologie, Institutul Patrimoniului Cultural.

Referenţi oficiali:

  1. MUSTEAȚĂ Sergiu, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat

„Ion Creangă”.

2. TRIFAN Aurelia, dr. în arhitectură, Institutul Patrimoniului Cultural.

Teza de doctor şi rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi pe pagina web a ANACEC (www.anacec.md).