Apariție editorială: Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al bisericii ortodoxe din Basarabia

Recent sub egida Institutului Patrimoniului Cultural în parteneriat cu Comitetul Executiv al Găgăuziei și Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a văzut lumina tiparului culegerea de studii Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al Bisericii Ortodoxe din Basarabia. Volumul conține materialele Conferinței științifice naționale, dedicate celor 80 de ani de la data trecerei la Domnul protoiereului Mihail Ceachir (1861–1938), organizată în mun. Chișinău la 10 septembrie 2018. Prezenta culegere de studii are trei părți: în prima – sunt incluse materialele ce valorifică documente de arhivă și alte izvoare inedite referitor la viața și activitatea prot. Mihail Ceachir (L. Reuleț, Gh. Châșlalî, N. Cervencov, I. Guceac, S. Bulgar, V. Sârf, V. Țvircun, A. Petrencu, Iv. Duminica, A. Magola, V. Kopușciu, M. Miron, S. Capanji)); a două parte conține articole ce abordează diferite aspecte ale vieții spirituale în Basarabia în sec. XIX–XX (O. Garusova, N. Cara, E. Cvilincova, E. Soroceanu, E. Bancova, V. Tomuleț, I. Gumenâi, A. Ceastina, P. Pașalî, N. Terzi, Șt. Simonenko, A. Ostapov, A. Cerga, I. Moșneguțu, M. Șalari, P. Ciobanu, M. Bulmaga; a treia – include materialul ce arată etapele de pregătirea conferinței științifice și ulterior a culegerii de față. Prezentă carte va fi utilă pentru specialiști în domeniul găgăuzologiei, bulgăristicii, cercetărorilor de viața religioasă în Republica Moldova în trecut.

Felicităm autoarea cu ocazia editării cărții. Succese în continuare !

Descrierea bibliografică a cărții: Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии = Protoiereul Mihail Ceachir – un cărturar al bisericii ortodoxe din Basarabia. Материалы Национальной научной конференции, посвященной 80-летию со дня кончины Михаила Чакира (1861–1938) мун. Кишинэу, 10 сентября 2018 г. / Составители: Виктор Цвиркун, Иван Думиника, Виталий Сырф. Кишинэу: ССȘG M. V. Marunevici”, 2020.  342 p.

 

Описание книги на русском языке

Недавно под эгидой Института культурного наследия в партнерстве с Исполнительным комитетом Гагаузии и Кишиневско-Молдавской митрополией увидел свет сборник исследований «Протоиерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии». Том содержит материалы Национальной научной конференции, посвященной 80-летию со дня кончины протоиерея Михаила Чакира (1861–1938), организованной в мун. Кишинев 10 сентября 2018 года. Представленный сборник исследований состоит из трех частей: в первую часть включены материалы, выявляющие ценность архивных документов и иных рукописных источников относительно жизни и деятельности прот. Михаила Чакира (Л. Реулец, Г. Кышлалы, Н. Червенков, И. Гучак, С. Булгар, В. Сырф, В. Цвиркун, А. Петренку, Ив. Думиника, А. Магола, В. Копущу, М. Мирон, С. Капанжи; во второй части содержатся статьи, затрагивающие различные аспекты духовной жизни в Бессарабии в XIX–XX вв. (О. Гарусова, Н. Кара, Е. Квилинкова, Е. Сорочяну, Э. Банкова, В. Томулец, И. Гуменный, А. Частина, П. Пашалы, Н. Терзи, Шт. Симоненко, А. Остапова, А. Черга, И. Мошнегуцу, М. Шаларь, П. Чобану, М. Бульмага); третья часть включает в себя материал, который демонстрирует этапы подготовки научной конференции и в дальнейшем – представляемого сборника. Настоящая книга будет полезна для специалистов в области гагаузоведения, болгаристики, исследователям религиозной жизни в Республике Молдова в прошлом.