SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE ETNOLOGIE: TRADIȚII ȘI PROCESE ETNICE, EDIȚIA a IV-a. 30 martie 2023

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL

CENTRUL DE ETNOLOGIE

anunță organizarea

SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL DE ETNOLOGIE: TRADIȚII ȘI PROCESE ETNICE

EDIȚIA a IV-a. 30 martie 2023

Reuniunea științifică este organizată în cadrul Programului de Stat: Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale.

Simpozionul este înscris în Registrul național al manifestărilor științifice internaționale pentru anul 2023 din Republica Moldova.

Lucrările simpozionului vor avea loc la 30 martie 2023 în incinta Institutului Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1.

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la patrimoniul etnologic în general, cu referire la evoluția tradițiilor și procesele etnice în mod special.

Comunicările nu vor depăși 15 minute.

Propunerile de participare vor fi trimise până la data de 1 martie 2023 la adresa: [email protected] şi vor include: Numele, prenumele participantului, gradul științific și afilierea instituțională, titlul comunicării, rezumatul comunicării (1900–2000 de semne cu spații), cinci cuvinte cheie.

Limbile de lucru ale conferinței sunt româna, engleza, rusa.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului, după recenzare, vor fi publicate într-un volum de studii cu titlul simpozionului. Termenul de recepționare a articolelor pentru volumul cu materialele Simpozionului: 1 mai 2023.

Normele de redactare a articolelor (descarcă)

Vă mulțumim și așteptăm propunerile Dumneavoastră.

Comitetul de organizare

Pentru informații: 022 270602

THE INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE

THE CENTRE OF ETHNOLOGY

announces the organization of

INTERNATIONAL ETHNOLOGY SYMPOSIUM: ETHNIC TRADITIONS AND PROCESSES.

Fourth edition. March 30, 2023

The scientific event is organized within the State Program: Evolution of ethnic traditions and processes in the Republic of Moldova: theoretical and applied support in promoting ethno-cultural values ​​and social cohesion.

The symposium included in the National Register of International Scientific Events for 2023 in the Republic of Moldova.

The works of the symposium will take place on March 30, 2023 with direct and online participation on the premises of the Institute of Cultural Heritage, 1, Ștefan cel Mare şi Sfânt boulevard, Chisinau.

The papers will address issues related to ethnological heritage in general with reference, in particular, to the evolution of ethnic traditions and processes.

The communications shall not exceed 15 minutes.

The participation proposals will be sent until March 1, 2023  to the address: [email protected] and will include: Surname and first name of the participant, institutional affiliation, title of the communication, abstract (1900–2000 characters with spaces), five keywords.

The working languages ​​of the conference are Romanian, English, and Russian

After review, the papers submitted for the symposium will be published in a volume of studies entitled as the symposium. The deadline for the submission of articles for the volume of the materials of the Symposium is May 1, 2023.

See the Rules of Writing Articles (download).

Thank you and we are looking forward to your proposals.

The organizing committee

 For information: 022 270602

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЦЕНТР ЭТНОЛОГИИ

объявляет об организации

МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ПО ЭТНОЛОГИИ: ТРАДИЦИИ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Выпуск IV. 30 марта 2023 г.

Научный форум организуется в рамках Государственной программы Эволюция традиций и этнических процессов в Республике Молдова: теоретико-прикладные основы продвижения этнокультурных ценностей и социальной сплоченности.

Симпозиум внесен в Национальный реестр междуна-родных научных форумов Республики Молдова 2023 г.

Работа симпозиума будет проходить 30 марта 2023 г., при прямом участии и онлайн в Институте культурного наследия, по адресу: Кишинев, б-р Штефана Великого и Святого, 1.

В докладах предполагается рассмотрение тематики, связанной с этнологическим наследием, в частности с эволюцией традиций и этнических процессов.  

Продолжительность докладов не должна превышать 15 минут.

Предложения относительно участия в симпозиуме принимаются до 1 марта 2023 г., по адресу: simpozionetnologie@gmail.com и должны включать: фамилию, имя участника, его институциональную принадлежность, название доклада, тезисы (1900–2000 знаков включая пробелы), пять ключевых слов.

Рабочие языки конференции – румынский, английский, русский.

Исследования, представленные в ходе симпозиума, после рецензирования будут опубликованы в одноименном сборнике. Срок приема статей в сборник материалов симпозиума – 1 мая 2023 г.

Правила оформления статей (скачать).

Благодарим и ждем Ваших предложений.

Организационный комитет

 Контактный телефон: 022 270602